Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 290 ΚΙΝΔ οι αξιώσεις που προέρχονται από την θαλάσσια ασφάλιση υπόκεινται σε διετή παραγραφή.

Στην εν λόγω παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις του ασφαλιστή για την καταβολή ασφαλίστρου και οι αξιώσεις του ενεργούντος την ασφάλιση προσώπου για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης (ΕφΠειρ  446/2005, ΕφΠειρ 135/2014)

Β. Κατά την διάταξη του άρθρου 291 εδ. α ΚΙΝΔ η παραγραφή αρχίζει μόλις λήξει το έτος στο οποίο συμπίπτει η αφετηρία αυτής. Για τον καθορισμό του χρονικού σημείου, κατά το οποίο συμπίπτει η αφετηρία της παραγραφής συμπληρωματικά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 251 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Συνεπώς, η παραγραφή αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους, δηλαδή του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου οι αξιώσεις έγιναν δικαστικά επιδιώξιμες (ΕφΠειρ 135/2014).