ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

1) ……...

2) ………….. ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους …..

Με το με αριθμό ……..συμβόλαιο γονικής παροχής ψιλής κυριότητας ¾ εξ αδιαιρέτου οριζοντίων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αθηνών ….η δεύτερη εξ ημών ……μεταβίβασα με γονική παροχή στο ανήλικο τέκνο μου … τη ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό ¾ εξ αδιαίρετου των κάτωθι λεπτομερώς περιγραφομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών:

……

Επειδή πρόκειται να προβούμε σε αναγκαίες ενέργειες επιδιόρθωσης του με αριθμό Α-2 του πρώτου πάνω από το ισόγειο διαμερίσματος επί της οδού …. πολυκατοικίας, προκειμένου να μπορέσουμε να το εκμισθώσουμε προς όφελος του ανηλίκου τέκνου μας, το οποίο έχει αυξημένες οικονομικές ανάγκες καθόσον προετοιμάζεται για τις σπουδές του. Για να επισκευαστεί το ως άνω διαμέρισμα και κατά συνέπεια να εκμισθωθεί και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή δεδομένης των επισκευών που πρόκειται να γίνουν και να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να γίνει επωφελές για το ανήλικο τέκνο μας είναι απαραίτητο να συναφθεί δάνειο με την …..Τράπεζα. 

Επομένως, υπάρχει νόμιμη περίπτωση, αφού υπάρχει προφανής ωφέλεια, να μας επιτραπεί η σύναψη δανείου με την ….Τράπεζα, …..ετούς διάρκειας, μέχρι του  ποσού …..ευρώ και η χορήγηση υπέρ της άνω δανείστριας τράπεζας του δικαιώματος εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των …..ευρώ στο με στοιχεία ΑΛΦΑ δυο (Α-2) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο(πυλωτή) ορόφου επί της οδού ….. πολυκατοικίας, το οποίο εμφαίνεται στο από Απριλίου 1991 σχέδιο κάτοψης του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου του πολιτικού μηχανικού …..και οι αναλογίες του φαίνονται στο από Γενάρη 1992 πίνακα αναλογισμού του ίδιου πολιτικού μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στη με αριθμό …..πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών …… αποτελείται από ένα δωμάτιο, χωλ, καθιστικό, ένα (1) κοιτώνα, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο, ημιυπαίθριο χώρο προς το βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου, δυο (2) βεράντες προς το νοτιοανατολικό όριο του οικοπέδου και μια (1) βεράντα προς την οδό Αναστάσεως, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα και 0,70 (70,70) μικτό ύψος μέτρα τρία και 0,03 (3,03), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια δέκα τέσσερα και 0,20 (214,20), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά πενήντα τέσσερα και 0,40 (54,40) συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εξήντα οκτώ και 0,60 (268,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139/1000) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 0,50 (66,50) εξ αδιαιρέτου συμμετέχει στα κοινά βάρη με εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139/1000) στις δαπάνες ανελκυστήρα με ενενήντα χιλιοστά (90/1000), η συμμετοχή του διαμερίσματος στις δαπάνες θερμάνσεως θα καθορισθεί με βάση μελέτης μηχανολόγου, έχει ψήφους 139 σε σύνολο χίλιες (1000) και συνορεύει Βορειοανατολικά με πίσω ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτό με βορειοανατολικό όριο οικοπέδου, με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, Βορειοδυτικά με το με το με τα στοιχεία (Α-1) διαμέρισμα ιδίου ορόφου, πλατύσκαλο, ορόφου, φρεάτιο, ανελκυστήρα και πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν από αυτό με βορειοδυτικό όριο οικοπέδου, Νοτιοανατολικά με πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και Νοτιοδυτικά με πρασιά και πέραν από αυτήν με την οδό Αναστάσεως, μετά της σε αυτό ανήκουσας κατ αποκλειστική χρήση με στοιχεία Π-1 ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου η οποία φαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Απριλίου 1991 σχέδιο κάτοψης του ισογείου ορόφου του πολιτικού μηχανικού …..και οι αναλογίες του φαίνονται στο από Γενάρη 1992 πίνακα αναλογισμού του ίδιου πολιτικού μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στη με αριθμό 8171/28-7-1991 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών …… και περικλείεται από τα μικρά αλφαβητικά στοιχεία α', α' γ, γ', α', αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε (25,00) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με βορειοανατολικό όριο οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και χώρο πυλωτής, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με Π-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ράμπα.

Το δάνειο θα διατεθεί για τις παρακάτω λεπτομερώς περιγραφόμενες επισκευές με τις αντίστοιχες κοστολογήσεις από τον πολιτικό μηχανικό ….

…….

…….

Επειδή είναι αναγκαία η άδεια του Δικαστηρίου Σας, γιατί χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση της ψιλής κυριότητας των 3/4 εξ αδιαιρέτων της παραπάνω περιγραφόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που ανήκει στο ανήλικο τέκνο μας.

Επειδή η επισκευή της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας κρίνεται αναγκαία για την επωφελή αξιοποίηση της (εκμίσθωση) προς όφελος του ανηλίκου τέκνου μας.

Επειδή η αίτηση μας παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να μας χορηγηθεί η άδεια να προβούμε στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μας …. 1) στη σύναψη σύμβασης επισκευαστικού δανείου με την ….Τράπεζα μέχρι του ποσού των ….. ευρώ,  ….ετούς διάρκειας κλπ

(αντιγράφουμε)

Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της περιουσίας του ανηλίκου τέκνου μας.

Αθήνα  

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

 …………  ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους …..

Με το με αριθμό ……..συμβόλαιο γονικής παροχής κυριότητας οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών ….η  ……μεταβίβασα με γονική παροχή στο ανήλικο τέκνο μου … τη πλήρη κυριότητα της κάτωθι λεπτομερώς περιγραφομένης οριζοντίου ιδιοκτησίας.

--------

-------

Επειδή η παραπάνω οριζόντιος ιδιοκτησία δεν αποφέρει κανένα απολύτως εισόδημα στο ανήλικο παδί μας, δοθέντος ότι τούτο ….

Επειδή υπάρχει προφανής ωφέλεια για την ανήλικη κόρη μας και επιβάλλεται από άφευκτη ανάγκη η εκποίηση του ως άνω ακινήτου, δεδομένου ότι συντρέχει κίνδυνος …….. και δεν έχει κανένα εισόδημα από καμιά πηγή, δεν αποκομίζει κανένα έσοδο από αυτό, το δε τίμημα που θα πραγματοποιηθεί από την πώληση, ανερχόμενο στο ποσό των … ευρώ ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του ακινήτου και θα διατεθεί για τις ανάγκες διαβίωσης και εκπαίδευσής της.

Επειδή η αίτησή μας παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να μας χορηγηθεί η άδεια να εκποιήσουμε, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού, το παραπάνω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο, που βρίσκεται στη θέση……  με ελάχιστο τίμημα  ….και το προϊόν της εκποίησης αυτής να το χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες διατροφής και εκπαίδευσής της …..

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

 ……...

Για την θέση σε δικαστική συμπαράσταση της

….. .

Η ως άνω …… η οποία είναι μητέρα μου, γεννηθείσα το έτος … παρουσίασε από …. συμπτώματα προϊούσης γεροντικής ανοίας και εξακολουθεί και σήμερα να εμφανίζει σοβαρή διανοητική διαταραχή και συγκεκριμένα "ανοϊκή συνδρομή". Εξ αιτίας της εν λόγω πάθησης η μητέρα μου εμφανίζει μειωμένη αντίληψη για τα πράγματα και το περιβάλλον, απώλεια μνήμης και αδυναμία αναγνωρίσεως ακόμη και πολύ οικείων προσώπων, αδυναμία προσανατολισμού με συνέπεια να μη μπορεί να κυκλοφορήσει εκτός οικίας μόνη της, έλλειψη συγκεντρώσεως και δυσχέρεια στην επικοινωνία της με τους άλλους. Περαιτέρω αδυνατεί να επιτελέσει αποτελεσματικά και με συνέπεια και τις απλούστερες λειτουργίες της καθημερινής ζωής (ένδυση, διατροφή, επιμέλεια σώματος), με αποτέλεσμα να χρειάζεται βοήθεια και στις στοιχειώδεις αυτές δραστηριότητες, αλλά και διαρκή επιτήρηση προς αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.

Επειδή η ανωτέρω πνευματική ασθένεια της μητέρας μου είναι μόνιμη και ανίατη και επιβεβαιώνεται από …..

Επειδή η πνευματική και ψυχική κατάσταση της μητέρας μου είναι τέτοια που αποκλείει την ικανότητα να επιμελείται του εαυτού της, ώστε επιβάλλεται να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

Επειδή εν όψει των ανωτέρω συντρέχουν επείγοντες λόγοι για τον διορισμό προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη με προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα άρθρα 805 παρ. 2 και 781 ΚΠολΔ, λόγω του επαπειλούμενου από την αναβολή κινδύνου για τα συμφέροντα της συμπαραστατέας.

Επειδή επιθυμώ και στο πρόσωπό μου συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις καταλληλότητας να ορισθώ προσωρινή και στη συνέχεια οριστική συμπαραστάτης της μητέρας μου, δοθέντος ότι έχω ήδη επωμισθεί  εξ αρχής  της ασθενείας της την επιμέλεια του προσώπου της, κατοικώ μαζί της και έχω έτσι την δυνατότητα στενής εποπτείας της, ώστε είναι βέβαιο ότι θα ασκήσω με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντα, που συνεπάγεται ο διορισμός μου ως δικαστικού συμπαραστάτη.

Επειδή για το διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι την τελεσιδικία της, προτείνω και να ορισθώ ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης.

Επειδή για την συγκρότηση του εποπτικού συμβουλίου προτείνω τα παρακάτω  πρόσωπα ως μέλη:

 ………

………

……

Επειδή η αίτηση παραδεκτά εισάγεται στο Δικαστήριο Σας, είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση η …… ή υπό άλλη ρύθμιση ήθελε επιλεγεί από το Δικαστήριο. Να διορισθώ ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης της ίδιας μέχρι την τελεσιδικία της αποφάσεως. Να διορισθεί Εποπτικό Συμβούλιο που να αποτελείται από τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα.

Αθήνα 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου …..

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

Του …..

Δυνάμει της με αριθμό … απόφασης  του Ανωτάτου Δικαστηρίου της …… που έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, λύθηκε ο γάμος μου με τον … το γένος …… κάτοικο Αθηνών, ο οποίος είχε τελεσθεί κατά με ….στις ….. στην ……… Από τον γάμο αυτό εγώ και ο σύζυγός μου δεν αποκτήσαμε τέκνα.

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 323 ΚΠολΔ ως προς την αναγνώριση του δεδικασμένου της ως άνω αλλοδαπής απόφασης από την ελληνική έννομη τάξη, ειδικότερα:

Η ως άνω απόφαση αποτελεί δεδικασμένο, σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε, έχει δε καταστεί αμετάκλητη από …. ως προς τη διάταξη αυτής για τη λύση του γάμου.

Η περί διαζυγίου υπόθεση υπάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της ……. όπου και η τελευταία κοινή κατοικία των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου.

Αμφότεροι οι διάδικοι δεν στερηθήκαμε το δικαίωμα συμμετοχής μας στην εκδίκαση της υπόθεσης και παρασταθήκαμε, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ως άνω απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου στην χώρα όπου εκδόθηκε η απόφαση.

Επειδή η ως άνω απόφαση δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά εν γένει ήθη της ελληνικής κοινωνίας και δεν έχει εκδοθεί αντίθετη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που να αφορά την ίδια υπόθεση με τους αυτούς διαδίκους, ώστε δεν υπάρχει λόγος που να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου της παραπάνω αλλοδαπής απόφασης.

Επειδή η παρούσα αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι δε νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ' ουσίαν. Να αναγνωρισθεί ότι έχει ισχύ δεδικασμένου και στην Ελλάδα η με αριθμό ….. αμετάκλητη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της …. με την οποία λύθηκε ο γάμος μου με τον … που τελέσθηκε στην …. στις ……

Αθήνα  

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ….

ΑΓΩΓΗ

Της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία ….

ΚΑΤΑ

……….

Δυνάμει του … ασφαλιστηρίου συμβολαίου σκαφών ασφαλίσαμε στην Αθήνα για περίοδο 12 μηνών από … το σκάφος αναψυχής (φουσκωτή βάρκα) ΡΟΥ, μάρκας ΕΑGLΕ κατασκευής 1999 από ενισχυμένο πλαστικό, μήκους 6,30 μέτρων πλάτους 2,56 μέτρων και βάθους 0,55 μέτρων, εξοπλισμένο με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή Υamaha απόδοσης 225 ίππων, ιδιοκτησίας .. εγγεγραμμένο υπό Ελληνική σημαία στον Πειραιά με  αριθμό Λεμβολογίου .. αντί 13.000 . δηλ. 7.000. η αξία σκάφους, 5.000 δρχ η αξία της μηχανής, 200 η αξία των προσωπικών αντικειμένων και 800 η αξία του τρέιλερ, για όλους τους κινδύνους κατά την περίοδο πλεύσης, αγκυροβόλησης και παροπλισμού, σύμφωνα με τους όρους του Ινστιτούτου Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής της 1-1-ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνετο και ο κίνδυνος κλοπής.

Η αξία του σκάφους, μηχανής και τρέιλερ δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη και αντιπροσώπευε στον τόπο και χρόνο  της ασφάλισης την συνηθισμένη για του ιδίου είδους και της ιδίας ποιότητος σκάφη, για τα οποία δεν υπήρχε καθορισμένη τιμή χρηματιστηρίου σκαφών, ούτε τρέχουσα τιμή αγοράς κατά τον χρόνο που ασφαλίστηκαν, αξία άλλωστε εύλογη και συνήθης κατά τον χρόνο αυτό.

Εν όψει του παροπλισμού του σκάφους  λόγω    ο ιδιοκτήτης του …..τον Μάιο …. συνήψε μετά του εναγομένου σύμβαση μίσθωσης πράγματος δυνάμει της οποίας  …. Με τη σύμβαση αυτή ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση απέναντι στο μισθωτή, να παράσχει σ` αυτόν τη χρήση ενός χώρου που, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, αυτός καθ αυτός, ήταν κατάλληλος για την στάθμευση και ασφαλή φύλαξη του σκάφους από τους συνήθεις κινδύνους, όπως είναι και ο κίνδυνος της κλοπής. Την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ο μέσος συνετός εκμισθωτής την εκπληρώνει μόνο εφόσον η τεχνική διασκευή του χώρου στάθμευσης, οι διατυπώσεις εισόδου και εξόδου από αυτό και η φρούρηση του χώρου έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να πληρούν τους όρους ασφάλειας, που έχουν διαμορφωθεί στη σχετική πρακτική στάθμευσης σκαφών, αφετέρου δε λειτουργούν πράγματι σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτό. Η σχετική πρακτική που έχει διεθνώς αλλά και ελληνικώς διαμορφωθεί απαιτεί ο  συγκεκριμένος χώρος να φρουρείται μέσω συστηματικού ελέγχου του χώρου από εξειδικευμένο προσωπικό με συναγερμό, φύλακες, ανιχνευτές κ.α., να υπάρχει φωτισμός του χώρου, μόνιμη φύλαξη και τηλεοπτική επιτήρηση του χώρου, πυροπροστασία και εξοπλισμός διάσωσης, παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο συγκεκριμένος όμως χώρος δεν πληρούσε κανένα από τους παραπάνω όρους ασφάλειας με αποτέλεσμα την …. άγνωστοι ……

Λόγω επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ο … μας υπέβαλε απαίτηση  …ευρώ, εμείς δε ως είχαμε υποχρέωση εκ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου την 21-11- του κατεβάλαμε …..ευρώ, δηλ. την ασφαλισμένη αξία της μηχανής.  

Κατά τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, μίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, ο μεν εκμισθωτής να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος, ο δε μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Τέτοια σύμβαση (μίσθωση πράγματος), επί της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. του ΑΚ, είναι και εκείνη, δυνάμει της οποίας μισθώνεται χώρος για την στάθμευση  σκαφών με αντάλλαγμα σε χώρο ανοικτό ή κλειστό, που διατίθεται στον κάτοχο του σκάφους και επιλέγεται από αυτόν χωρίς επίβλεψη του σκάφους από τον ίδιο, ο οποίος μετά τη στάθμευση παραλαμβάνει μαζί του τα κλειδιά του σκάφους και του χώρου στάθμευσης. Με τη σύμβαση αυτή ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στο μισθωτή, να παράσχει σ` αυτόν τη χρήση ενός χώρου που, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, αυτός καθ αυτός, είναι κατάλληλος για την ασφαλή φύλαξη του σκάφους από τους συνήθεις κινδύνους.  Την παραπάνω υποχρέωσή του ο εκμισθωτής εκπληρώνει μόνο εφόσον η τεχνική διασκευή του χώρου στάθμευσης, οι διατυπώσεις εισόδου και εξόδου από αυτό και η φρούρηση του χώρου με συναγερμό, φύλακες, ανιχνευτές κ.α., έχουν σχεδιαστεί από τα αρμόδια όργανά της κατά τρόπο ώστε να πληρούν τους όρους ασφάλειας, που έχουν διαμορφωθεί στη σχετική πρακτική, αφετέρου δε λειτουργούν πράγματι σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτόν.  Η καταλληλότητα αυτή του χώρου στάθμευσης, για την ασφαλή φύλαξη του σκάφους, στην οποία ο μισθωτής αποβλέπει, ενώ ο εκμισθωτής την εγγυάται, έχει καταστήσει σιωπηρά και αυτή αντικείμενο της σχετικής σύμβασης, και ως εκ τούτου αποτελεί συμφωνημένη ιδιότητα του μισθίου, η έλλειψη της οποίας παρέχει στο μισθωτή τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 577 ΑΚ δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της αποζημίωσης για μη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προκείμενη περίπτωση η κλοπή του σκάφους οφείλεται, αφενός μεν στην έλλειψη κατά τη συνομολόγηση της ένδικης σύμβασης μισθώσεως της συμφωνημένης ιδιότητας του μισθίου, συνιστάμενης στην μη εξασφάλιση ασφαλούς φύλαξης του σκάφους, την οποία ο εκμισθωτής υποσχέθηκε και εγγυήθηκε, και αφετέρου στην υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου με την οποία παραβιάστηκε η πιο πάνω συμβατική υποχρέωση του τελευταίου.

Κατά συνέπεια ο εναγόμενος ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί μισθώσεως πράγματος των άρθρων 574, 575, 576 και 578 ΑΚ, γιατί κατά το άρθρο 575 ΑΚ, με το οποίο συμπληρώνεται και εξειδικεύεται το περιεχόμενο της οριζόμενης στο 574 ΑΚ υποχρέωσης, ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σ` όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, κατά δε το άρθρο 577 ΑΚ, αν κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης λείπει η συμφωνημένη ιδιότητα του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, αντί για τη μείωση ή τη μη καταβολή του μισθώματος, να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τα εκτεθέντα περιστατικά αποδεικνύεται η  επικαλούμενη με την αγωγή έλλειψη, κατά την κατάρτιση της ένδικης μισθωτικής σύμβασης, της σιωπηρά συμφωνημένης ιδιότητας της καταλληλότητας του χώρου για την ασφαλή φύλαξη του σκάφους  αφού τη συμβατική αυτή υποχρέωση δεν πληρούσε όχι μόνο τις Ελληνικές αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές τις οποίες θα εφάρμοζε ο κάθε μέσος συνετός εκμισθωτής και επομένως ο εναγόμενος είναι υπόχρεος . .

Επειδή με την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης υποκατασταθήκαμε μέχρι του ποσού των 14.674 ευρώ, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 2496\97, στα δικαιώματά του παθόντος παρακαταθέτη-ασφαλισμένου και με την εξοφλητική απόδειξη συμβατικώς μας εκχώρησε τις απαιτήσεις του και επομένως η σχετική αξίωση μεταβιβάσθηκε σε εμάς, ημών  πλέον νομιμοποιουμένων ενεργητικώς χωρίς να απαιτείται κάποια δήλωση η αναγγελία.

Επειδή κατά τα ανωτέρω ο εναγόμενος μας οφείλει 14.674 ευρώ, δέον όπως υποχρεωθεί να μας καταβάλει συνολικά …. ευρώ.

Επειδή, εν όψει της αμφισβητούμενης φερεγγυότητας του εναγομένου, ενεργούντος λίαν επισφαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και λόγω της εμπορικότητας της διαφοράς, πρέπει η απόφαση που θα εκδοθεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, προς απόδειξή της δε επικαλούμεθα μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αγωγή.

Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει … ευρώ με τους νομίμους τόκους υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση.

Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. και Να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΓΩΓΗ

Της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία …..

ΚΑΤΑ

………………

Δυνάμει του … ασφαλιστηρίου συμβολαίου σκαφών ασφαλίσαμε στην Αθήνα για περίοδο 12 μηνών από … το σκάφος αναψυχής (φουσκωτή βάρκα) ΡΟΥ, μάρκας ΕΑGLΕ κατασκευής 1999 από ενισχυμένο πλαστικό, μήκους 6,30 μέτρων πλάτους 2,56 μέτρων και βάθους 0,55 μέτρων, εξοπλισμένο με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή Υamaha απόδοσης 225 ίππων, ιδιοκτησίας  ….. εγγεγραμμένο υπό Ελληνική σημαία στον Πειραιά με  αριθμό Λεμβολογίου … αντί 13.000 . δηλ. 7.000. η αξία σκάφους, 5.000 δρχ η αξία της μηχανής, 200 η αξία των προσωπικών αντικειμένων και 800 η αξία του τρέιλερ, για όλους τους κινδύνους κατά την περίοδο πλεύσης, αγκυροβόλησης και παροπλισμού, σύμφωνα με τους όρους του Ινστιτούτου Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής της 1-11-85, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνετο και ο κίνδυνος κλοπής.

Η αξία του σκάφους, μηχανής και τρέιλερ δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη και αντιπροσώπευε στον τόπο και χρόνο  της ασφάλισης την συνηθισμένη για του ιδίου είδους και της ιδίας ποιότητος σκάφη, για τα οποία δεν υπήρχε καθορισμένη τιμή χρηματιστηρίου σκαφών, ούτε τρέχουσα τιμή αγοράς κατά τον χρόνο που ασφαλίστηκαν, αξία άλλωστε εύλογη και συνήθης κατά τον χρόνο αυτό.

Εν όψει περιόδων παροπλισμού του σκάφους ο ιδιοκτήτης του …τον Μάιο  συνήψε μετά του εναγομένου σύμβαση παρακαταθήκης με αμοιβή ( φύλακτρα), δυνάμει της οποίας θα του παρέδιδε περιοδικά το σκάφος με την εξωλέμβια μηχανή και το τρέιλερ προς φύλαξη στον υπαίθριο χώρο φύλαξης σκαφών, που διατηρεί στην οδό …στον….. όπου ασκεί ατομική επιχείρηση επισκευής σκαφών-μηχανών θαλάσσης και πάρκινγκ σκαφών, τούτου υπόχρεου σε φύλαξη αυτών καθ όλο το 24ωρο μέχρι της κανονικής των αποδόσεως, αντί μηνιαίων φυλάκτρων ….. Σε εκτέλεση της σύμβασης, εν όψει περιοδικού παροπλισμού του σκάφους ο ….ς, αρχές Αυγούστου …., παρέδωσε στον εναγόμενο, ο οποίος και τα παρέλαβε, το σκάφος με την εξωλέμβια μηχανή φορτωμένα στο τρέιλερ. 'Εκτοτε αυτά μέχρι την αναζήτησή των από τον ιδιοκτήτη των θα παρέμειναν στην φύλαξη του εναγομένου.

Ως φύλαξη θεωρείται η με επιμέλεια και ειδική προσωπική ή μέσω των εντεταλμένων οργάνων επίβλεψη καθ όλο το 24ωρο, η οποία απαιτείται κατά την συναλλακτική αντίληψη, για την συντήρηση του πράγματος, που έχει παρακρατηθεί μέχρι της αποδόσεώς του.

Τις νυκτερινές ώρες της 15 προς 16 Αυγούστου …άγνωστος δράστης εισήλθε στο πίσω μέρος του υπαίθριου χώρου, αφού παραβίασε την κλειδαριά της  πόρτας του συρματοπλέγματος και αφαίρεσε από το σκάφος την εξωλέμβια μηχανή και τον υδραυλικό μηχανισμό του τιμονιού. Σημειώνεται ότι η εξωλέμβια μηχανή ζυγίζει 350 κιλά και για την μεταφορά της απαιτείτο να διαλυθεί από γνώστη της δουλειάς σε 3 ή 4 κομμάτια με απαιτούμενο χρόνο διάλυσης 2 με 3 ώρες και να μεταφερθεί με μεταφορικό μέσο. Μη υπάρχοντος φύλακος η τοπική αστυνομία Αλίμου ειδοποιήθηκε την …. από τον εναγόμενο, η οποία παρά τις προσπάθειες, που κατέβαλε, μέχρι σήμερα δεν ανεύρε, ούτε την εξωλέμβια μηχανή και τον υδραυλικό μηχανισμό του τιμονιού ούτε τον υπεύθυνο δράστη.

Ως ασφαλιστές του σκάφους ενημερωθέντες διορίσαμε πραγματογνώμονα προς ακριβή διαπίστωση των γεγονότων και του ύψους της ζημίας. Ο πραγματογνώμονας επισκεφθείς τον υπαίθριο χώρο φύλαξης διαπίστωσε την κλοπή, την αξία της μηχανής, η οποία ανήρχετο σε ….ευρώ και την αξία το υδραυλικού τιμονιού, η οποία ανήρχετο σε ….ευρώ και συνολικά …. ευρώ αξία που είχαν τα πράγματα κατά την συνηθισμένη τιμή πραγμάτων για του ιδίου είδους και της ίδιας ποιότητας πράγματα κατά τον χρόνο και στον τόπο πού ασφαλίστηκαν.

Λόγω επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ο ….μας υπέβαλε απαίτηση …. ευρώ, εμείς δε ως είχαμε υποχρέωση εκ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου την … του κατεβάλαμε …ευρώ, δηλ. την ασφαλισμένη αξία της μηχανής,  αφού για το υπερβάλλον ήταν ανασφάλιστος.

Επειδή ο θεματοφύλακας με την σύμβαση παρακαταθήκης έναντι αμοιβής ευθύνεται έναντι του παρακαταθέτη σε αποζημίωση για κάθε ζημία, που του προκάλεσε, από αθέτηση της υποχρέωσης του για φύλαξη των παρακατατεθέντων πραγμάτων, οφειλόμενη σε οποιοδήποτε πταίσμα του. Επειδή αποκλεισμός της ευθύνης του αυτής για πταίσμα του, οφειλόμενο σε δόλο ή βαριά αμέλεια με συμφωνία από πριν είναι άκυρη ( άρθρο 332 εδ. α ΑΚ).

Επειδή ευθύνη για αθέτηση υποχρέωσης προς φύλαξη από βαριά αμέλεια συντρέχει κάθε φορά, που η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά εκτροπή ιδιαίτερα μεγάλη ή ασυνήθως σοβαρή της απαιτούμενης από τους κανόνες των συναλλαγών επιμέλειας.

Επειδή από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 335, 336, 822 και 827 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση διαρκούς υπαιτίου αδυναμίας του θεματοφύλακα να αποδώσει το πράγμα, που παρέλαβε προς φύλαξη, ανακύπτει υποχρέωσή του προς αποζημίωση του παρακαταθέτη, που περιλαμβάνει κατά τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 ΑΚ την θετική ζημία και το διαφυγόν κέρδος.

Επειδή η αυτούσια απόδοση του πράγματος είναι ανέφικτη λόγω της ολοσχερούς απώλειάς του, ο εναγόμενος είναι υπόχρεος προς αποζημίωση της αξίας του.

Επειδή με την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης υποκατασταθήκαμε μέχρι του ποσού των …. ευρώ, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 2496\97, στα δικαιώματά του παθόντος παρακαταθέτη-ασφαλισμένου και με την εξοφλητική απόδειξη συμβατικώς μας εκχώρησε τις απαιτήσεις του και επομένως η σχετική αξίωση μεταβιβάσθηκε σε εμάς, ημών  πλέον νομιμοποιουμένων ενεργητικώς χωρίς να απαιτείται κάποια δήλωση η αναγγελία.

Επειδή κατά τα ανωτέρω ο εναγόμενος μας οφείλει …ευρώ, ως και …ευρώ ως δαπάνη σύνταξης της πραγματογνωμοσύνης, που καταβάλαμε την ….στον συντάξαντα πραγματογνώμονα …, πραγματογνωμοσύνη αναγκαία, αφού απαιτούντο ειδικές γνώσεις, για να διαπιστωθεί η απώλεια και η αξία του πράγματος, δέον όπως υποχρεωθεί να μας καταβάλει συνολικά ….ευρώ.

Επειδή, εν όψει της αμφισβητούμενης φερεγγυότητας του εναγομένου, ενεργούντος λίαν επισφαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και λόγω της εμπορικότητας της διαφοράς, πρέπει η απόφαση που θα εκδοθεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή πρέπει να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγομένου μέχρι ένα έτος, ως μέσον εκτέλεσης της απόφασης, λόγω τόσο της εμπορικής ιδιότητας του εναγομένου και της εμπορικότητας της διαφοράς, όσο και της αδικοπραξίας, που ετέλεσε.

Επειδή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ο εναγόμενος ευθύνεται κατά τις διατάξεις των αδικοπραξιών των άρθρων 9l4, 346 ΑΚ, 907 , 908 και 1047 ΚΠολΔ, της αγωγής ορισμένης, αφού περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για το ορισμένο της αγωγής στοιχεία.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, προς απόδειξή της δε επικαλούμεθα μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει …. ευρώ με τους νομίμους τόκους υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγομένου μέχρι ένα έτος, -ως μέσον εκτέλεσης της απόφασης και Να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης …………………….

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτήθηκε από τ…ν Δικαστή ………………………………………..   τ…ν οποί… όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………….χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Για να δικάσει την υπόθεση.

Της αιτούσας ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας, που φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …

ΚΑΤΑ

……….που παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

ή

παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου …… δυνάμει του με αριθμό           πληρεξουσίου της ……………..συμβολαιογράφου Αθηνών

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από …………….αίτησή της για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι, όπως ως άνω παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης της υποθήκης ποσού ευρώ …………(………..), στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας, ή παντός άλλου τυχόν αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου και επί του ακινήτου του καθ ου, που περιγράφεται στην αίτηση και στο διατακτικό της παρούσης, προς μερική εξασφάλιση κάθε απαίτησής της, τωρινής ή μελλοντικής, εκ κεφαλαίου, συμβατικών τόκων, τόκων υπερημερίας, εισφοράς του ν. 128/1975 και πάσης φύσης δαπανημάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οποία προέρχεται από την με αριθμό ……. σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που καταρτίστηκε και υπογράφηκε στο Χολαργό Αττικής μεταξύ της Τραπέζης και του καθ ου, με την οποία ανοίχθηκε υπέρ αυτού πίστωση ποσού ευρώ …….. (……), που δύναται να χορηγηθεί, ολικώς ή μερικώς ή και να μετατραπεί κατά τη λειτουργία της σύμβασης και σε συνάλλαγμα, μετά από αίτηση του πιστούχου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της αρχικής σύμβασης, διεπόμενη από τους λοιπούς όρους της σύμβασης.

Οι απαιτήσεις της αιτούσας κινδυνεύουν λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής καταστάσεως του καθ ου πιστούχου.

Η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρο 1274 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 ΕισΝ ΚΠολΔ και 706 ΚΠολΔ) αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ρητώς συνομολογησάντων των διαδίκων την κατά τόπο αρμοδιότητά του (άρθρο 42 επ. ΚΠολΔ), νόμιμα δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 686 ΚΠολΔ) και πρέπει να εξετασθεί κατ ουσία.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και από τους ισχυρισμούς τους, πιθανολογήθηκαν, τόσο οι απαιτήσεις της αιτούσας κατά του πιστούχου, όσο και ο κίνδυνος μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της αιτούσας και το κατεπείγον χορήγησης του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου.

Τα περιστατικά αυτά συνομολογούνται και από τον καθ ου.

Επομένως η αίτηση είναι και κατ ουσία βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Επιτρέπει στην αιτούσα να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ ………(…….), πλέον τόκων και εξόδων στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ………για την μερική εξασφάλιση των τοκοφόρων απαιτήσεων της Τραπέζης κατά του καθ ου ως άνω πιστούχου, υφισταμένων και μελλοντικών, που περιέχονται στην αίτηση και στο σκεπτικό της παρούσας, από κεφάλαια, τόκους συμβατικούς ή υπερημερίας, προμήθειες, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις εν γένει στο αναφερόμενο και περιγραφόμενο στη συνέχεια ακίνητο του καθ ου, ήτοι: Στο υπό στοιχεία Βήτα ένα (Β-1) γραφείο του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, του κτιρίου που έχει ανεγερθεί επί ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη ……μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως ….., της κτηματικής περιφερείας του ομωνύμου Δήμου και επί των οδών …… στην οποία φέρει τον αριθμό …

Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσεως, μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια έξι και 0,21 (406,21), εμφαίνεται στο από Φεβρουαρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ......., το οποίο έχει προσαρτηθεί στο …..   συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς  ….. και συνορεύει, βάσει του σχεδιαγράμματος αυτού, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό ….. σε πρόσωπο ΒΓ μήκους μέτρων είκοσι και 0,18 (20,18), ΝΟTlΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό …..σε πρόσωπο ΑΒ μήκους μέτρων δέκα επτά και 0,33 (17,33), ΝΟTlΟΔΥΤιΚΑ με τριώροφη οικοδομή ιδιοκτησίας ….., σε πλευρά τεθλασμένη ΑΝΕ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,45 (18,45) συν τριών και 0,35 (3,35) και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησίες αγνώστων σε τεθλασμένη πλευρά ΕΔΓ μήκους μέτρων πέντε και 0,68 (5,68), συν δέκα πέντε και 0,08 (15,08). Το ακίνητο αυτό έχει υπαχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο Πόλης προ της έναρξης εφαρμογής του Νόμου 1337/1983 και κατά συνέπεια για τη σύνταξη του παρόντος δεν απαιτείται το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Δήμου, που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ 4 του Νόμου 2242/1994. Η ως άνω οριζόντιος ιδιοκτησία ως και ολόκληρη η οικοδομή διέπεται από τις διατάξεις του Ν 3741/1929, του ΝΔ 1024/1971, των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και της με αριθμό 16896/1990 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ς ….., νόμιμα μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ....... στον τόμο 289 και αριθμό 86.

Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον καθ ου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με αγορά, δυνάμει του με αριθμό 38246/3-12-2001 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Χρόνη, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας στον τόμο 8 και αριθμό 101.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στην Αθήνα στις  …………….

 

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης ………………..

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτούμενο από τ…ν  Δικαστή …………………………………………….

Πρωτοδικ…… τ….ν οποί…. όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ……………. χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Για να δικάσει την υπόθεση. 

Του αιτούντος  Ιωακείμ Πριγκηπάκη του Γαβριήλ και της Αριάνδης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 12, (ΑΔΤ Χ 654363\1981 του Ι Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών) τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Χρίστος Καραμπάγιας (ΑΜ 8215 ΔΣΑ). 

ΚΑΤΑ

Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ» που έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Μιχαήλ Βαχαβιόλου (Α.Μ. 6480 ΔΣΑ), που αμοίβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

 Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από .......αίτησή του για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι, όπως ως άνω παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών ζητά να ανακληθεί η με αριθμό 8542 Σ|2002 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία η καθ' ης Τράπεζα έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης, ποσού ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων ένδεκα και πενήντα εννέα λεπτών (53.411,59) πλέον τόκων και εξόδων, στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας στον τόμο 13, φύλλο 1179 και αριθ. 1 και στο ακίνητο, που περιγράφεται στην ως άνω απόφαση, προς εξασφάλιση τοκοφόρων απαιτήσεων της καθ' ης κατά του αιτούντα, που προέρχεται από την μεταξύ τους συναφθείσα με αριθμό 894\28-1-2002 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, λόγω μεταβολής των πραγμάτων και συγκεκριμένα, επειδή διακανονίστηκαν οι ως άνω απαιτήσεις της καθ' ης Τράπεζας.

Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 696 παρ. 3, 706 ΚΠολΔ και 1323, 1330 ΑΚ, όπως τα τελευταία ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 Εισ.Ν  ΚΠολΔ και πρέπει να γίνει δεκτή και ως προς την ουσία της, της καθ' ης συναινούσας στην ανάκληση της ως άνω απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατά αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί την με αριθμό 8542 Σ\2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στην Αθήνα, την  …………………………

 

   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

Εγγραφής Προσημείωσης Υποθήκης

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ….

ΚΑΤΑ ..........

Με την με αριθμό ......... σύμβαση δανείου που καταρτίσθηκε στις … μεταξύ της Τράπεζάς μας και του καθ ού, συμφωνήσαμε να χορηγήσουμε στον καθ' ου στεγαστικό δάνειο ποσού ......... με κυμαινόμενο επιτόκιο, ανερχόμενο συνολικώς σε ευρώ ......., με διάρκεια έξι χρόνια, διεπόμενο από τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην ανωτέρω σύμβαση δανείου και τις πρόσθετες σε αυτήν πράξεις.

Ο καθ ου αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παραπάνω σύμβασης και των προσθέτων σε αυτήν πράξεων, συμφώνησε δε την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική αποπληρωμή του άνω δανείου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, την καλόπιστη εκπλήρωση της παροχής και την συμμόρφωση προς όλους τους όρους του δανείου.

Επειδή συνεπώς ο καθ ου τυγχάνει υπόχρεος έναντι ημών, για την απόδοση του ποσού των ........ ευρώ, πλέον τόκων, από τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης στεγαστικού δανείου και εξόδων.

Επειδή η ανωτέρω απαίτηση μας κινδυνεύει από τη μη εξόφληση του ανωτέρω δανείου και την πιθανή μείωση της περιουσίας του καθ ου.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει επείγουσα περίπτωση όπως μας χορηγηθεί το δικαίωμα να εγγράψουμε προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση του ανωτέρω δανείου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, μέχρι του ποσού των … ευρώ, επί του ακινήτου του καθού που περιγράφεται κατωτέρω.

Επειδή ο καθ ου συνομολογεί τη βάση της αίτησής μας και συναινεί στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του κατωτέρω περιγραφομένου ακινήτου αυτού.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθλης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να διαταχθεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαίτησή μας, που περιγράφεται στο ιστορικό και προέρχεται από δάνειο ποσού ευρώ ........, με κυμαινόμενο επιτόκιο, ανερχόμενο σήμερα σε ......, πλέον τόκων και εξόδων, και διάρκεια έξι χρόνια σύμφωνα με την με αριθμό ...... σύμβαση δανείου, όπως εγγραφεί υπερ ημών στο Υποθηκοφυλακείο ....... προσημείωση υποθήκης μέχρι ποσού ευρώ ...., στο ακίνητο ιδιοκτησίας του καθ ου, δηλαδή στο διαμέρισμα του δεύτερου (Β) υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυόροφης οικοδομής επί οικοπέδου έκτασης μέτρων τετραγωνικών …. το οποίο εμφαίνεται υπό τα αλφαβητικά στοιχεία …..στο από …τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού … και συνορεύει βόρεια …, ανατολικά …. νότια …., δυτικά …., με πρόσοψη επί της οδού … αριθ …. Η άνω οριζόνται ιδιοκτησία εμφαίνεται με στοιχεία .... στο σχεδιάγραμμα του Μηχανικού … που είναι προσαρτημένο στην με αριθμό …. Πράξη Συστάσεως της Συμβ/φου Αθηνών …. και αποτελείται από …..κύρια δωμάτια και ……, έχει εμβαδόν … τ.μ., ιδιόκτητο όγκο … κ.μ., αναλογία όγκου κοινοχρήστων …, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου …. εξ αδιαιρέτου, ψήφους …., συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων …, και συνορεύει γύρωθεν με … Η ανωτέρω ιδιοκτησία αποτελεί αυτοτελή, οριζόντια ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του ν 3741/1929, του νδ 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμό ….. πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της Σ/φου ….. νόμιμα μεταγεγραμμένης στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου …. στον τόμο ...... με αριθμ. ..... Η κυριότητα της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας περιήλθε στον καθ ου, δυνάμει του με αριθμό ..... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Σ/φου ….., σε συνδυασμό με την με αριθμό …. πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της ιδίας ως άνω Σ/φου, νόμιμα μεταγεγραμμένων στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου …. στον τόμο .... με αριθμ. .... και στον τόμο ....... με αριθμ. ........ Ο δικαιοπάροχος του καθού ....... απέκτησε την ανωτέρω περιγραφόμενη κάθετη ιδιοκτησία, δυνάμει του με αριθμό ..... συμβολαίου της Σ/φου Αθηνών .... νόμιμα μεταγεγραμμένου στα Βιβλία Μεταγαφών του Δήμου …. στον τόμο ..... με αριθμό .......

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ….

ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΔΟΥ

Του ………….

ΚΑΤΑ

  1. ………….
  2. …………..

Δυνάμει του με αριθμό …  αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου … νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου   σε τόμο … και αριθμό … αγόρασα από τον ….  ένα ακίνητο κείμενο στη θέση …  της περιφέρειας του δήμου …. εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσης του      τετραγωνικά μέτρα …. κατά δε νεώτερη  καταμέτρηση … τετραγωνικά μέτρα, εμφαινόμενο υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ….….στο από …. τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού …. το οποίο συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά ….με … ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά …με … ΝΟΤΙΑ σε πλευρά …με ……ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά…… με ιδιοκτησία εναγομένων.

Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον δικαιοπάροχό μου με αγορά δυνάμει του με αριθμό συμβολαίου του συμβολαιογράφου ….νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …σε τόμο…και αριθμό…

Το ακίνητο όμως είναι περίκλειστο, αφού δεν έχει πρόσβαση σε δημοτική οδό,  καθώς παρεμβάλλεται μεταξύ των ….. Το ακίνητο των εναγομένων κείται ανατολικά της ιδιοκτησίας μου και πρόκειται για ένα ακάλυπτο χώρο   επιφανείας  …. τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης του, άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στην θέση το οποίο κατά τον τίτλο κτήσης του συνορεύσει Νότια σε πλευρά …μέτρων με …Βόρεια σε πλευρά μέτρων….με ιδιοκτησία … Ανατολικά  σε πλευρά μέτρων…με ιδιοκτησία … και Δυτικά σε πλευρά μέτρων ….. με δημοτική οδό πλάτους …μέτρων.

Το παραπάνω ακίνητο οι εναγόμενοι το απέκτησαν κατά ποσοστό 1/2 ο καθένας με αγορά, από τον …δυνάμει του με αριθμό … συμβολαίου του συμβολαιογράφου ……., νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ….σε τόμο και αριθμό….

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1012 ΑΚ όταν ένα ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόμο έχει δικαίωμα ο κύριός του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι εύλογης αποζημίωσης.

Το ακίνητό μου δεν κατέστη περίκλειστο από δική μου υπαιτιότητα.

Για την κανονική και σύμφωνη προς τον προορισμό του εκμετάλλευση πρέπει  να παρασχεθεί  δίοδος για την προσπέλασή μου από την δημοτική  …. από και προς την ιδιοκτησία μου, με ανάλογη προσφερόμενη αποζημίωση.

Επειδή πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου επιτρέψουν την με δική μου δαπάνη διάνοιξη διερχόμενης από το ακίνητό τους διόδο από τα κοινά όρια των ακινήτων μας μέχρι την παραπάνω οδό .

Επειδή η αιτούμενη δίοδος προκρίνεται ως η προσήκουσα και δεν επιφέρει  ζημία στους εναγομένους.

Επειδή για την παραπάνω παροχή διόδου προσφέρομαι να καταβάλω στους εναγομένους αποζημίωση με βάση την αγοραία αξία των ακινήτων της περιοχής, που δεν υπερβαίνει τα …. ανά τετραγωνικό μέτρο και ως εκ τούτου θα πρέπει την προσφερόμενη αποζημίωση να καθορίσει το Δικαστήριό Σας στο ποσό των …  ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά στο ποσό των …

Επειδή θα πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, λόγω του συντρέχοντος εξαιρετικού λόγου της ……

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους θα προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να επιτρέψουν την εκ μέρους μου διάνοιξη διόδου εντός του ακινήτου τους και να μου παραχωρήσουν την προσήκουσα δίοδο για την προσπέλαση στο ακίνητό μου, ήτοι τη δίοδο που …. Να ανέχονται τη χρήση της παραπάνω διόδου από εμένα. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩN

Αριθμός.....……....

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρωτοδίκης  ………………………..

Έχοντας υπόψη του την από.........................αίτηση τ………………. που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του........

ΚΑΤΑ

με την οποία  ζητεί να εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτησή του

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών  επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσεως μισθίου με βάση τα έγγραφα που αναφέρει ήτοι: 1) το από.......................ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης,  δυνάμει του οποίου εξεμίσθωσε  στον...........καθ ου ένα ……που βρίσκεται ……….

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε διετής αρχομένη από ……………..έως ……………….το δε μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των ……………………πλέον χαρτοσήμου κατά ποσοστό 3,6% επί του μισθώματος που καταβάλλεται κάθε φορά και το οποίο συμφωνήθηκε να προκαταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μισθωτικού μήνα. Ο καθ ου μολονότι χρησιμοποιεί ανενόχλητα το μίσθιο, καθυστερεί από δυστροπία να πληρώσει τα μισθώματα των μηνών ………….τα οποία ανέρχονται στο ποσό των.. . . .ευρώ   (ήτοι .....ευτρώ Χ ........ μήνες) πλέον χαρτοσήμου εκ …. .

2 ) την από ……….έγγραφη όχληση του αιτούντος προς τον καθ ου για καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων και την .......... έκθεση επίδοσης της Δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο ....... από την οποία προκύπτει ότι η παραπάνω έγγραφη όχληση επιδόθηκε στον καθ ου την  .........

Η αίτηση, είναι νόμιμη κατά το άρθρο 637 ΚΠολΔ και άρθρα 638 έως 645 ΚΠολΔ, 66 του EισΝKΠολΔ 574 και 595 ΑΚ αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο μισθωτήριο και τα λοιπά ως άνω έγγραφα που προσκομίζονται νόμιμα. Πρέπει  συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ' ουσία, όπως ορίζεται στο διατακτικό  δεδομένου  ότι έχει καταβληθεί και το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά  υπέρ ΤΑΝ και ΤΥΠΔΑ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει τον καθ ου η αίτηση να αποδώσει στον  αιτούντα την χρήση του μισθίου ακινήτου, ήτοι του διαμερίσματος οικοδομής επί της οδού…που βρίσκεται στην…. και να καταβάλλει στον  αιτούντα το ποσό των……………για τα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαταγής.

Γίνεται υπόμνηση στον καθ ου ότι μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση  της παρούσας, η διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της.

 Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις …………………

   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  

Δίνεται εντολή προς κάθε Δικαστικό Επιμελητή να εκτελέσει την παραπάνω απόφαση όταν του ζητηθεί και προς τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και προς όλους τους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της δημόσιας δύναμης να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαταγής όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα.

Αθήνα ………….…….

 

    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 Αριθμός …….……………

 Χορηγήθηκε πρώτο εκτελεστό απόγραφο

στον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση,

αφού καταβλήθηκαν για τέλη απογράφου

ευρώ……………………………..……...

Aθήνα ………                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Η σήμανση και έκδοσή του

                                                                            Κατά τη σειρά της παραγγελίας

                                                                            Αθήνα…………………….. 

                                                                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ……….

ΑΙΤΗΣΗ

………

ΚΑΤΑ

………

Με το από ……ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως εξεμίσθωσα στον…………το  κατάστημα επί της οδού …….στο ……. αποτελούμενο από …… κυριότητος, νομής και κατοχής μου για να το χρησιμοποιήσει ως …………….

Η διάρκεια της μισθώσεως ορίσθηκε ….αρχομένη από ……και λήγουσα την ………με μηνιαίο μίσθωμα ………. για το πρώτο έτος, ……για το δεύτερο και αύξηση ….% για το τρίτο έτος καταβλητέο την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, πλέον χαρτοσήμου από 3,6%.

Παρά το γεγονός όμως ότι ο καθ ου χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα το μίσθιο, της μισθώσεως ήδη αορίστου διαρκείας, εν τούτοις από δυστροπία αρνείται να καταβάλει τα μισθώματα μηνών ……….τα οποία έπρεπε να τα είχε καταβάλει την ……..αντίστοιχα.

Για την αδικαιολόγητη αυτή, από δυστροπία, καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων, του επέδωσα στις …….ήτοι δεκαπέντε (15)  τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης, την από ….έγγραφη όχλησή μου ζητώντάς του να μου καταβάλει τα μισθώματα των μηνών …….ως προκύπτει από την με αριθμό ………έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου ……..αυτός δε μέχρι σήμερα σε ουδεμία καταβολή προέβη.

Επειδή δικαιούμαι επομένως να ζητήσω την έκδοση διαταγής για την απόδοση σε μένα της χρήσης του ως άνω μισθίου

Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις του άρθρο 637 ΚΠολΔ και άρθρα 638 έως 645 ΚΠολΔ, 66 του EισΝKΠολΔ 574 και 595 ΑΚ, αποδεικνύεται δε από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα ήτοι:

α) Το από ……ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως (σχ. 1)

β) Την από ……έγγραφη όχλησή μου προς τον καθ ου για την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων, μετά της με αριθμό ……έκθεσης επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου ………(σχ. 2 ) και

γ) Απόδειξη καταβολής μισθώματος του τελευταίου μηνός,  από την οποία προκύπτει το ύψος του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος, (σχ. 3).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση.

Να υποχρεωθεί ο καθ ου με διαταγή αποδόσεως της χρήσεως να μου αποδώσει τη χρήση του μισθίου ακινήτου ήτοι του ………που βρίσκεται επί της οδού ,………..αποτελούμενο από ………….. και

Να καταδικασθεί ο καθ ου στη δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα ……

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ …….

ΑΓΩΓΗ

………

ΚΑΤΑ

…………..

Με το από ………ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως επαγγελματικής στέγης που υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ εμού και του αντιδίκου, εκμίσθωσα και παρέδωσα σ αυτόν ένα ισόγειο κατάστημα πού βρίσκεται στο …..κυριότητας, νομής και κατοχής μου, έκτασης 90 τ.μ.  αποτελούμενο από ένα ………για χρονικό διάστημα 2 ετών, δηλ. η μίσθωση άρχεται στις …. και έληγε στις … για να χρησιμοποιηθεί από τον αντίδικο ως ……(μίσθωση εμπορική).

Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε σε …..ευρώ για το πρώτο έτος της μισθώσεως, αναπροσαρμοζόμενο κατά 5% μετά το πρώτο έτος της μισθώσεως, το οποίο ο καθ ου συμφώνησε να καταβάλει προκαταβολικά, στο πρώτο τριήμερο κάθε μισθωτικού μήνα. Το σήμερον καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται μετά τελών χαρτοσήμου σε ….ευρώ.

Όμως, αν και από την παραπάνω ημερομηνία έναρξης της μισθώσεως παρέδωσα το μίσθιο σ αυτόν και ο τελευταίος έχει την ανενόχλητη κατοχή και χρήση αυτού, εν τούτοις αυτός αδικαιολόγητα και υπαίτια παρά τις συνεχείς μου ενοχλήσεις καθυστέρησε όπως επανειλημμένα και κατά σύστημα έπραττε κατά το παρελθόν το μίσθωμα του μήνα …..

Έτσι αναγκάσθηκα με την από ….εξώδικη δήλωσή μου να καταγγείλω την πιο πάνω μίσθωση, εξώδικο που αυτός παρέλαβε στις ….όπως προκύπτει και από την με αριθμό …έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή …… για καθυστέρηση του μισθώματος, προκειμένου, μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας, να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματά της και επέλθει η λύση της μίσθωσης, ζητώντας απ αυτόν να υποχρεωθεί να μου αποδώσει τη χρήση του μισθίου και παράλληλα να μου καταβάλει τους καθυστερούμενους μέχρις σήμερα τόκους υπερημερίας από τότε που το καθυστερούμενο μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, καθώς να μου καταβάλει και τα έξοδα καταγγελίας ποσού ευρώ …. με το νόμιμο τόκο από την επίδοση του άνω εξωδίκου, άλλως από την επίδοση της παρούσης με απόφαση του Δικαστηρίου που πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή, κατόπιν τούτων, επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της μεταξύ εμού και του εναγόμενου σύμβασης μίσθωσης, για καθυστέρηση του μισθώματος, προκειμένου, μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας, να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματά της και επέλθει η λύση της μίσθωσης.  

Επειδή, επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου αποδώσει τη χρήση του μισθίου και παράλληλα να μου καταβάλει τους καθυστερούμενους μέχρις σήμερα τόκους υπερημερίας από τότε που το καθυστερούμενο μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και τα έξοδα καταγγελίας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και βάσιμη, φέρεται δε προς συζήτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και για όσα θα προσθέσω στη συζήτηση της παρούσης, με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ  

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό  να μου αποδώσει αυτός αλλά και κάθε τρίτος πού έλκει δικαίωμα από αυτόν τη χρήση του προπεριγραφέντος μισθίου από της επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας, λόγω λήξης της ενδίκου μίσθωσης, συνεπεία νομίμου καταγγελίας εκ μέρους μου. Να μου καταβάλει τους καθυστερουμένους τόκους υπερημερίας από τότε που το καθυστερούμενο μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Να μου καταβάλει τα έξοδα καταγγελίας ποσού …..ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσης. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

………………….

ΚΑΤΑ

…………………

Με το από …..ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου σας εξεμίσθωσα από …..έως ……έναν επαγγελματικό χώρο εκτάσεως ….τ.μ αποτελούμενο από ……… προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε για κάθε νόμιμη χρήση κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας με μηνιαίο μίσθωμα …..για τον πρώτο χρόνο και ….ευρώ για τον δεύτερο χρόνο, καταβλητέο την πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Για κάθε χρόνο παραμονής στο μίσθιο πέραν της ….συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση ….% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος.

Παρ ότι μέχρι σήμερα χρησιμοποιείτε ανενόχλητα το μίσθιο εν τούτοις από δυστροπία σας αρνείστε να μου καταβάλετε τα μισθώματα μηνών ……..ποσού …..

Επειδή η μη καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων οφείλεται σε δυστροπία σας.

Επειδή η παρούσα επέχει εξώδικη όχληση κατά την διάταξη του άρθρου 637 ΚΠολΔ προς έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου.

Επειδή η μη καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων οφείλεται σε δυστροπία σας, σας καλώ όπως, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, προβείτε σε εξόφληση των οφειλομένων, άλλως θα λάβω εναντίον σας κάθε νόμιμο μέτρο και δη αυτό της έξωσής σας και απόδοσης της χρήσης του μισθίου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την………προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την παρούσα στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα ….

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπόδειγμα αγωγής ρύθμισης επιμέλειας ανηλίκου τέκνου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ….

ΑΓΩΓΗ

…………

ΚΑΤΑ

……………

Την ……ήλθα μετά του εναγομένου στο Κερατσίνι Αττικής σε νομίμου γάμου κοινωνία, κατά τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, του μυστηρίου τελεσθέντος στον Ιερό Ναό …... Ο γάμος μας ήταν ο πρώτος δια αμφότερους. Εκ του γάμου μας αποκτήσαμε την …..την ….

Στην αρχή η συμβίωσή μας ήταν σχεδόν αρμονική αλλά με την πάροδο του χρόνου ο αντίδικος άρχισε να μου φέρεται αδιάφορα και μετά περιφρονήσεως. Υπέμενα με την ελπίδα ότι θα άλλαζε συμπεριφορά, αλλά ματαίως. Από τις αρχές του ….Έγινε πλέον εριστικός και καθημερινώς δημιουργούσε επεισόδια και σκηνές. Με αφορμή διάφορα γεγονότα χωρίς σημασία δημιουργούσε σκηνές και με εξύβριζε με ακατονόμαστες φράσεις. Ενδεικτικό της προκλητικότητάς του

και της αδίστακτης συμπεριφοράς του, η οποία αποδεικνύει την πλήρη έλλειψη σεβασμού προς εμένα, αλλά και αυτοσεβασμού προς εαυτόν αποτελεί η καθημερινή μείωση της προσωπικότητάς μου με φράσεις όπως "είσαι πουτάνα,

καριόλα" και άλλα συναφή, ενδεικτικά του επιπέδου του και οι απειλές ότι θα με "μαχαιρώσει". Ήταν τόσο πειστικός που πλέον από τον ….του έτους πίστεψα ότι απειλείτο η ζωή μου, αφού την απειλή του περί μαχαιρώματος όχι μόνο την επαναλάμβανε συνεχώς σε εμένα, αλλά την είχε ανακοινώσει και σε τρίτους.

Η οικτρή αυτή κατάσταση που βίωνα καθημερινά επιδεινώνετο με το χρόνο και παραμονές ….του ….η έγγαμος συμβίωσή μας, μέσα από καυγάδες και έντονους  διαπληκτισμούς, διεκόπη οριστικά, έκτοτε διαμένουσα στο … έχοντας κοντά μου την ανήλικη κόρη μας ….της οποίας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια ασκώ.

Εν όψει της παγιωθείσας πλέον πραγματικής κατάστασης συντρέχει περίπτωση να ρυθμισθεί η επιμέλεια της ανήλικης, η επιμέλεια της οποίας πρέπει να ανατεθεί σε μένα, γιατί αφ ότου γεννήθηκε ζει κοντά μου, δεν την έχω αποχωρισθεί ποτέ, λόγω του φύλου της πρέπει να ζήσει μαζί μου για να αναπτύξει προσωπικότητα γυναίκας και να έχει προς τούτο γυναικείο πρόσωπο, λόγω δε της ηλικίας της έχει μεγαλύτερη ανάγκη εμένα, η οποία μπορώ να της συμπαρασταθώ σε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσης καθημερινής φροντίδας μαγείρεμα, καθαριότητα, ντύσιμο, ανατροφή - έχουσα όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξή της, ενώ ο εναγόμενος, για λόγους που αφορούν το πρόσωπό του, δεν μπορεί να τους προσφέρει τίποτα από

όλα αυτά. Αποδεικνύεται επομένως ότι το πραγματικό συμφέρον της ανήλικης επιβάλει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειάς της σε εμένα, μητέρας χωρίς κανένα κοινωνικό ψόγο.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και προς απόδειξή της επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα.

ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θέλω προσθέσει κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης κόρης μου σε εμένα.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπόδειγμα αγωγής ρύθμισης επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ MOΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …..

ΑΓΩΓΗ

………….

ΚΑΤΑ

………..

Την …..τέλεσα μετά της εναγομένης ….γάμο στο …. Από τον γάμο μας αποκτήσαμε ένα κορίτσι, την ….., γεννήθηκε στις …., Την  εναγόμενη παντρεύτηκα με την ελπίδα και την διαβεβαίωση εκ μέρους της στο πρόσωπό της θα έβρισκα συζυγική θαλπωρή, σεβασμό, εκτίμηση, αγάπη και θα δημιουργούσαμε μία οικογένεια συγκροτημένη με υγιείς αρχές και συνήθειες. Οι ελπίδες και οι προσδοκίες μου όμως διαψεύστηκαν, διότι με την τακτική που ακολούθησε, τις αντιλήψεις του, την υβριστική, σκαιά και βάναυση συμπεριφορά της, υπέσκαψε τα θεμέλια του συζυγικού μας οίκου και τον οδήγησε στην διάλυση. Ζήσαμε μαζί μέχρι το ….,  οπότε και …. η άσκηση της επιμέλειας της οποίας μου ανατέθηκε οριστικά με την …. απόφαση του αυτού Δικαστηρίου.

Η επικοινωνία μου με την κόρη μου, μέχρι σήμερα, γίνεται άτυπα, χωρίς έκδοση δικαστικής απόφασης, της μητέρας αποκλειστικά αποφασίζουσας πότε, που, και για πόσο χρόνο, θα επικοινωνήσω μαζί της.

Πρέπει επομένως να ρυθμισθεί δικαστικώς ως εξής.  

α) Κάθε εβδομάδα θα παραλαμβάνω το παιδί το  Σάββατο  στις 17.00 ώρα,  από την  κατοικία  του και θα το παραδίδω την Κυριακή στις 17.00 ώρα στην  κατοικία του.

β) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων θα παραλαμβάνω το παιδί, αρχής γενομένης από φέτος, την 22 Δεκεμβρίου στις 17.00 ώρα  από την  κατοικία του και θα το παραδίδω στις 28 Δεκεμβρίου  στις 17.00 ώρα στην  κατοικία  του.  Τον επόμενο χρόνο θα το παραλαμβάνω από 28 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου και ούτω καθεξής, εναλλάξ ανά έτος.   

γ) Κατά τις εορτές του Πάσχα  θα παραλαμβάνω το παιδί,  αρχής γενομένης από φέτος, την Μεγάλη Παρασκευή στις 17.00  από την  κατοικία  του και θα το παραδίδω την Τρίτη του Πάσχα στις 17.00 στην  κατοικία  του. Τον επόμενο χρόνο από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη και ούτω καθεξής, εναλλάξ ανά έτος.

δ) Κατά τις θερινές διακοπές η επικοινωνία θα γίνεται είκοσι (20) συνεχείς ημέρες κατά τον μήνα Ιούλιο, ή Αύγουστο κατόπιν εκλογής των ημερών αυτών από κοινού με την μητέρα, σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας μας και προς όφελος του παιδιού. Η γνωστοποίηση των ημερών αυτών προς την μητέρα θα γίνεται προ μηνός. Η παραλαβή θα γίνεται στις 17.00 ώρα της συμφωνηθείσας ημέρας από την  κατοικία του και η παράδοση την 17.00 της συμφωνηθείσας ημέρας παράδοσής του στην  κατοικία του.

Επειδή ως κατοικία του παιδιού εννοείται η εκάστοτε κατοικία της μητέρας του, πρέπει να υποχρεωθεί η μητέρα του, ευθύς αμέσως με την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας της, προ πάσης επικοινωνίας μου με την κόρη μου, να μου την γνωστοποιήσει.

Επειδή η ζητούμενη επικοινωνία γίνεται προς όφελος της κόρης μου, για να αναπτύξει προσωπικότητα γυναίκας και να έχει συνεχές το πρότυπο του πατέρα. 

Επειδή  σκοπός του δικαιώματος της επικοινωνίας είναι η διατήρηση του ψυχικού δεσμού με την κόρη μου, η διαμόρφωση υγιών συγγενικών σχέσεων  μεταξύ μας, που θα συντελέσει στην ικανοποίηση της αναπόφευκτης  φυσικής ανάγκης για αμοιβαία στοργή και αγάπη μεταξύ μας και στην αποφυγή της αποξένωσης μας.

Επειδή η ζητούμενη επικοινωνία θα μου παράσχει τη δυνατότητα να παρακολουθώ την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση και την εν γένει ανάπτυξη και εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού μου.

Επειδή μπορώ να συμπαρασταθώ στο παιδί μου σε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσης φροντίδας, υγείας, καθαριότητας, ντυσίματος και ανατροφής, έχων όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξή της.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και προς απόδειξή της επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θέλω προσθέσει κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να ρυθμισθεί η επικοινωνία μετά της ανήλικης κόρης μου ως παραπάνω.

Να συμψηφισθεί η εν γένει δικαστική δαπάνη.

Αθήνα 

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπόδειγμα αγωγής λογοδοσίας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

…………….

ΚΑΤΑ

  1. ……………

2……………..

Δυνάμει της …..απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας) διορίσθηκα οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης της υπό δικαστικής συμπαράστασης τελούσας αδελφής μου …., θυγατέρας ….. Ήδη η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη.

Η αδελφή μου …., πάσχουσα ολοσχερώς από παντελή και διαρκή αδυναμία όπως επιμελείται εαυτής και της περιουσίας της και νοσηλευόμενη συνεχώς και μέχρι σήμερα στο ψυχιατρικό τμήμα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, δυνάμει της ….απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήδη τελεσίδικη και ισχύουσα μέχρι σήμερα, τέθηκε, κατά το τότε ισχύον δίκαιον, σε κατάσταση δικαστικής απαγόρευσης, επίτροπος διορίστηκε η μητέρα μας …..και παρεπίτροπος ο ……. Η επίτροπος μητέρα μας απεβίωσε την …. Με τον θάνατο της επιτρόπου, σύμφωνα με το προγενέστερο δίκαιο έπαυσε και το έργο του παρεπιτρόπου (άρθρο 1610 ΑΚ ως ίσχυε πριν την τροποποίηση με τον ν. 2447\96). Η υπό δικαστική συμπαράσταση τελούσα ….έχει ως μόνους γνωστούς πόρους ζωής μία σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως κόρη συνταξιούχου δημοτικού υπαλλήλου, και μία δεύτερη από το Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Παρ ότι με τον θάνατο της επιτρόπου έπρεπε να διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης προς διαχείριση της περιουσίας της, εν τούτοις οι εναγόμενοι από ….. αυθαίρετα και παντελώς παράνομα άρχισαν να διαχειρίζονται την περιουσία της ενεργούντες εισπράξεις και δαπάνες, εισπράξεις των δύο συντάξεών της και δαπάνες για λογαριασμό της.  Μάλιστα άγνωστο πως και κατά πάσα πιθανότητα παράνομα, αφού η …. στερείται της ικανότητας εκπροσώπησης και επομένως υπογραφής, άνοιξαν λογαριασμό ταμιευτηρίου στην …..Τράπεζα με αριθμό λογαριασμού …….με πρώτο όνομα το δικό της και δεύτερο-τρίτο αυτών αντιστοίχως και άρχισαν, από κοινού και ο καθένας χωριστά, να διαχειρίζονται τα χρήματά της τοποθετώντας στον λογαριασμό αυτόν τις εισπράξεις των συντάξεών της και λοιπά έσοδα της.

Από …..και εντεύθεν που δημοσιεύθηκε η ….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκα δικαστικός συμπαραστάτης, ζητώ συνεχώς από τους εναγομένους  να λογοδοτήσουν για την γενομένη από αυτούς διαχείριση και μου ανακοινώσουν λογαριασμό περιέχοντα αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων και μου αποδώσουν το κατάλοιπο του λογαριασμού, αυτοί όμως συνεχώς, αδικαιολόγητα και παράνομα αρνούνται. Στην διαδρομή του χρόνου πληροφορήθηκα ότι στον παραπάνω λογαριασμό ταμιευτηρίου της …την 15-3-  υφίστατο υπόλοιπο ……. ευρώ, που αποτελεί τμήμα των εισπραχθέντων από αυτούς συντάξεών της.

Επειδή οι εναγόμενοι, από κοινού και ο καθένας χωριστά, DE FACTO, διαχειρίσθηκαν ξένη περιουσία, η οποία συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες, δέον όπως, εμού νομιμοποιουμένης ως δικαστικός συμπαραστάτης της …., υποχρεωθούν σε λογοδοσία από … μέχρι έγερσης της παρούσας και μου ανακοινώσουν λογαριασμό περιέχοντα αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων και το από την αντιπαράθεση προκύπτον κατάλοιπο, συγχρόνως δε να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά έγγραφα και υποχρεωθούν σε καταβολή, σε ολόκληρον έκαστος, του καταλοίπου του λογαριασμού και δη του ποσού για το οποίο μετά την απόδοση και εκκαθάριση του λογαριασμού θα κριθούν οφειλέτες νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση και σε απείθεια να απειληθεί σε έκαστο χρηματική ποινή ….και προσωπική κράτηση 12 μηνών.

Επειδή από ανάληψης της DE FACTO διαχείρισης μέχρι σήμερα είναι άγνωστες οι κατ ιδίαν εισπράξεις και δαπάνες, εικάζεται όμως μετά βεβαιότητας ότι υφίσταται έλλειμμα εκ ….. αφού στον παραπάνω λογαριασμό ταμιευτηρίου της ….Τραπέζης την 15-3-  υφίστατο εγγραφή ……. ευρώ, χρηματικό ποσό στο οποίο με την διαδρομή του χρόνου θα έχουν προστεθεί και άλλα χρήματα, τόσο λόγω εισόδου των τόκων ταμιευτηρίου, όσο και λόγω εισόδου των συντάξεων και άλλων εσόδων της …., δέον όπως οι εναγόμενοι, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του λογαριασμού μετά των δικαιολογητικών, υποχρεωθούν σε ολόκληρον έκαστος σε καταβολή ….. νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Επειδή πρέπει η υπό έκδοση απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, αφού απειλείται η κάλυψη των αναγκών της υπό δικαστικής συμπαράστασης τελούσας.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, παραδεκτώς καθ ύλην και τόπον εισαγόμενη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι σε λογοδοσία. Να υποχρεωθούν να μου ανακοινώσουν λογαριασμό περιέχοντα αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων και το από την αντιπαράθεση προκύπτον κατάλοιπο, συγχρόνως δε να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά έγγραφα. Σε απείθεια να απειληθεί σε έκαστο χρηματική ποινή ….και προσωπική κράτηση 12 μηνών.

Να υποχρεωθούν σε καταβολή, σε ολόκληρον έκαστος, του καταλοίπου του λογαριασμού και δη του ποσού για το οποίο μετά την απόδοση και εκκαθάριση του λογαριασμού θα κριθούν οφειλέτες νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του λογαριασμού μετά των δικαιολογητικών σε καταβολή του ελλείμματος …..νομιμοτόκως μέχρι την εξόφληση με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και

Να καταδικασθούν δε στην εν γένει δικαστική δαπάνη.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπόδειγμα αγωγής διατροφής ανηλίκου.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

…..

ΚΑΤΑ

….

Την …..τέλεσα μετά του εναγομένου ….γάμο στο …. Από τον γάμο μας αποκτήσαμε τρία παιδιά, την ….., γεννήθηκε στις …., την Κυριακή, γεννήθηκε την …. και την Μαρία, γεννήθηκε την ….. Τον εναγόμενο σύζυγό μου παντρεύτηκα με την ελπίδα και την διαβεβαίωση εκ μέρους του ότι στο πρόσωπό του θα έβρισκα συζυγική θαλπωρή, σεβασμό, εκτίμηση, αγάπη και θα δημιουργούσαμε μία οικογένεια συγκροτημένη με υγιείς αρχές και συνήθειες. Οι ελπίδες και οι προσδοκίες μου όμως διαψεύστηκαν, διότι με την τακτική που ακολούθησε, τις αντιλήψεις του, την υβριστική, σκαιά και βάναυση συμπεριφορά του, υπέσκαψε τα θεμέλια του συζυγικού μας  οίκου και τον οδήγησε στην διάλυση. Ζήσαμε μαζί μέχρι το …. οπότε από αποκλειστική υπαιτιότητά του διεκόπη οριστικά η έγγαμη συμβίωση μας, διαμένουσα έκτοτε σε μισθωμένη οικία στον ……Αττικής, έχοντας κοντά μου τα άνω ανήλικα τέκνα μου, η άσκηση της επιμέλειας των οποίων μου ανατέθηκε προσωρινά με την…. απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών και οριστικά με την …. απόφαση του αυτού Δικαστηρίου.

Επειδή ο εναγόμενος αδιαφορεί για την διατροφή των και δεν συμμετέχει καθόλου σε αυτή εύλογο και σύννομο καθίσταται το αίτημά μου, με την ιδιότητα που παρίσταμαι, ως ασκούσα την επιμέλεια αυτών, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να συμμετέχει ανάλογα με τις δυνάμεις του στην διατροφή των, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Ο εναγόμενος τυγχάνει εργάτης - εργάζεται στην αποθήκη του …. με μηνιαίες αποδοχές ….. Εγώ έχω αποφοιτήσει από τη Σχολή ….. και εργάζομαι ως νοσηλεύτρια σε …..με μηνιαίες αποδοχές …… Πέραν αυτών εγώ ήδη εν τοις πράγμασι φροντίζω και μεριμνώ για την ανατροφή των παιδιών μας, εργασία η οποία αποτιμάται σε ……τον μήνα

Το συνολικό άθροισμα επομένως των εισοδημάτων εμού και  του εναγομένου κατά μήνα είναι …... Οι ελάχιστες μηνιαίες οικογενειακές μας ανάγκες αν υπήρχε συμβίωση θα ήταν …...

Η συνεισφορά μου στα έξοδα της διαβίωσης αυτής  θα ήταν …..δια … = …..Χ…= ….. Αντίστοιχα του αντιδίκου η συνεισφορά θα ήταν … δια … =. … Χ ….= ….

Η ανάλογη διατροφή των παιδιών μας με βάση την ηλικία, η …..6 ετών, η ….. ετών και η …. 4 ετών, τον τόπο κατοικίας και τις ανάγκες επιτήρησης, μόρφωσης και ανάπτυξης η οποία περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για την συντήρηση, ανατροφή και εκπαίδευσή των, ανέρχεται κατά μήνα για κάθε παιδί στα … και συγκεκριμένα για φαγητό με σωστή διατροφή ανάλογη της ηλικίας των …., ρούχα ….., υποδήματα ….., παιδικός σταθμός ….., μικροδιασκεδάσεις ….

Επομένως η συνεισφορά του αντιδίκου στη διατροφή κάθε παιδιού μας ανέρχεται στα ….

Πρέπει επομένως ο αντίδικος να υποχρεωθεί να καταβάλει ως συμμετοχή στη διατροφή του κάθε παιδιού μας μηνιαίως από επιδόσεως της παρούσας και για ένα έτος και δη την πρώτη ημέρα κάθε μήνα ….. και συνολικά για τα τρία παιδιά ……. μηνιαίως, ποσό που μπορεί να καταβάλει εν όψει των εισοδημάτων του και μάλιστα νομιμοτόκως από την επομένη κάθε καθυστέρησης μέχρι την καταβολή.

Επειδή η εκδοθησομένη απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως αφορώσα διατροφή, απειλούμενης άλλως της διατροφής μας σε περίπτωση καθυστέρησης.

Επειδή ο εναγόμενος πρέπει να υποχρεωθεί να προκαταβάλει μέρος της δικαστικής δαπάνης της παρούσας.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και προς απόδειξή της επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα.

ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θέλω προσθέσει κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει, με την ιδιότητα που παρίσταμαι, λόγω συμμετοχής του στη διατροφή των τέκνων μας, ……, ……και …., κάθε μήνα και την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, από επιδόσεως της παρούσας και για ένα έτος, ….. για το καθένα και συνολικά ….., νομιμοτόκως από την επομένη κάθε καθυστέρησης μέχρι την καταβολή. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος με πράξη Σας παρά πόδας της παρούσας να προκαταβάλει μέρος της δικαστικής δαπάνης της συγκεκριμένης δίκης εκ ……τ δε υπόλοιπο κατά την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Υπόδειγμα αγωγής αξίωσης αποκτημάτων συζύγου.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …..

ΑΓΩΓΗ

………

ΚΑΤΑ

……………

Με τον αντίδικο παντρευτήκαμε στις ….με θρησκευτικό γάμο στον ιερό Ναό της …..στην ….. Από τον γάμο μας αποκτήσαμε ένα παιδί, τον …., σήμερα …. ετών. Ο γάμος μας αυτός τελικά δεν είχε ευτυχή εξέλιξη για λόγους πού αφορούν  κυρίως το πρόσωπο του εναγομένου, ο οποίος με τον χρόνο άρχισε να αδιαφορεί για όλα και να εκφράζεται με περιφρόνηση για τη συζυγική ζωή και προς εμένα, δημιουργώντας συνεχώς επεισόδια, χωρίς να διστάζει να με βρίζει και να με απειλεί. Αποτέλεσμα ήταν τον …να εγκαταλείψει την συζυγική στέγη επί της οδού ….και έκτοτε να πάψουμε την έγγαμη συμβίωση μας και να ζούμε χωριστά. Από τότε εγώ μένω, μαζί με τον γιό μας ….και μοναδικό παιδί μου, στην παραπάνω στέγη της οδού …. αυτός δε στην οδό …..

Προ και κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης ο εναγόμενος εργαζόταν ως οικοδόμος. Μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο πριν τον γάμο ήταν το διαμέρισμα στο οποίο τώρα ζει στην οδό …. στην Αθήνα αποτελούμενο από δύο κύρια δωμάτια, χωλ, κουζίνα, λουτρό, αξίας κατά τον χρόνο τέλεσης  του γάμου …. ευρώ και σήμερα …..ευρώ.

Εγώ κατά την έναρξη της έγγαμης συμβίωσης εργαζόμουν ως εργάτρια σε κυτιοποιείο-λιθογραφείο αντί συνολικού μηνιαίου μισθού ….. ευρώ, εργασία την οποία και συνέχισα μετά τον γάμο μου. Ηδη από τον ……του 1970 είχα τραπεζικό λογαριασμό στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λογαριασμό που συνέχισα να έχω μέχρι και το ….. Το συνολικό χρηματικό ποσό κατά τον μήνα …του έτους …ανήρχετο σε ….ευρώ.

Κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, παράλληλα, ασχολούμην με τις οικιακές εργασίες, χωρίς μάλιστα να έχω καμία βοήθεια, αφού ο σύζυγός μου, ως οικοδόμος, έλειπε όλη την ημέρα, φρόντιζα το παιδί μας, επιμελούμην της ανατροφής του, το βοηθούσα στην μελέτη του και προσέφερα στοργή και συμπαράσταση στο σύζυγό μου. Συνεισέφερα δηλαδή στις οικογενειακές ανάγκες τόσο υλικά και ηθικά, όσο και με προσωπική μου εργασία, κατά τρόπο ώστε η συμβολή μου να ξεπερνά την από το άρθρο 1389 ΑΚ προβλεπόμενη υποχρέωσή μου. Ετσι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου ως συζύγου και μητέρας, αποτελούμενες από μη επιβαλλόμενη από το νόμο συνεισφορά μου στα βάρη του γάμου αποτιμάτο  μηνιαίως τουλάχιστον μέχρι το ….   σε ….ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης και δη την …ο εναγόμενος απέκτησε με δική μου συμβολή κατά κυριότητα, νομή και κατοχή το διαμέρισμα του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού …..στη θέση …..του δήμου ……Αττικής, επιφανείας …..τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια, χωλ, κουζίνα, λουτρό, οφφίς και εξώστη επί του ακαλύπτου χώρου, που συνορεύει ανατολικώς με φωταγωγό Ι-3 διαμέρισμα και κοινόχρηστο διάδρομο, δυτικώς με αυλή πολυκατοικίας, αρκτικώς με χώρο ανελκυστήρος και κεντρικό κλιμακοστάσιο και μεσημβρινώς με μεσημβρινό όριο πολυκατοικίας, αντί συνολικού τιμήματος …..ευρώ. Σήμερα η αξία του προαναφερθέντος διαμερίσματος ανέρχεται κατά την αντικειμενική και αγοραία αξία του σε …. ευρώ.

Στην απόκτηση του προαναφερθέντος περιουσιακού στοιχείου από τον εναγόμενο σύζυγό μου συνέβαλα στον εξής βαθμό. Διέθεσα …… ευρώ από τις καταθέσεις μου στο …….. Επιπλέον διέθεσα εργασία, πέραν της άμεσης, με την έννοια της παροχής χρημάτων από εξωοικιακή εργασία και της έμμεσης, από εξοικονόμηση πόρων από την παροχή οικιακής εργασίας, (ανατροφή του παιδιού μας, συμπαράσταση του συζύγου μου), που ξεπερνά τα όρια της προβλεπόμενης από το άρθρο 1389 ΑΚ υποχρέωσής μου από τον γάμο η οποία ανήρχετο μηνιαίως μέχρι της αγοράς του διαμερίσματος σε … ευρώ και συνολικά επί 5,5 έτη σε ….ευρώ.

Συνεπώς δικαιούμαι να ζητήσω την απόδοση του μέρους της αύξησης της περιουσίας του συζύγου μου, που οφείλεται στη δική μου συμβολή, κατά ποσοστό 50 %, αφού εγώ συνεισέφερα …..ευρώ και αυτός ….ευρώ.

Επειδή κατά την τέλεση του γάμου δεν είχα κανένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο και κατά τη διάρκεια αυτού στο μόνο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο που συνέσεφερα ήταν το παραπάνω, και επομένως συνέβαλα στην επαύξηση της χρηματικής περιουσίας του εναγομένου.

Επειδή κατά το άρθρο 1400 ΑΚ, αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή.

Επειδή τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή.

Επειδή η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια.

Επειδή στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ότι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες.

Επειδή κατά το άρθρο 54 παρ. 1 του ν. 1329/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 12 του ν. 1649/1986, οι διατάξεις του άρθρου 1400 ΑΚ αφορούν και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1329/1983, εφόσον ο γάμος δεν είχε λυθεί ή ακυρωθεί μέχρι τότε.

Επειδή κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων αυτών η απαίτηση του κάθε συζύγου από το άρθρο 1400 ΑΚ είναι κατ' αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή χρηματική ενοχή, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η χρηματική αποτίμηση της περιουσιακής αύξησης του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη συμβολή του δικαιούχου. Ο κανόνας, όμως, αυτός, δεν αποκλείει, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, την εξουσία του δικαστή να διατάξει δεχόμενος σχετικό αίτημα του ενός ή του άλλου συζύγου, ενοχικώς δε πάντοτε, την απόδοση του ποσοστού της συμβολής του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου με αυτούσια απόδοση, είτε ανάλογου ποσοστού συγκυριότητας επί των αποκτημάτων, είτε ορισμένου, ή ορισμένων πραγμάτων ίσης αξίας προς το ποσοστό της συμμετοχής του δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου (ΟλΑΠ 28/1996).

Επειδή ο εναγόμενος κατά την έναρξη της έγγαμης συμβίωσης είχε στην κυριότητά του το παραπάνω ακίνητο, κατά δε τον χρόνο συμπλήρωσης τριετίας από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης είχε στην κυριότητά του το παραπάνω προσδιοριζόμενο οικόπεδο το οποίο απέκτησε με δική μου εξ ολοκλήρου χρηματική συμβολή.

Επειδή από τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ συνάγεται ότι η αύξηση της περιουσίας του υποχρέου συζύγου προκύπτει από τη σύγκριση της περιουσιακής καταστάσεώς του σε δύο χρονικά σημεία, δηλαδή τη στιγμή της τελέσεως του γάμου αφενός, και τη στιγμή που γεννάται η αξίωση αφετέρου. Για την ορθή αποτίμηση της τυχόν αύξησης της περιουσίας του υποχρέου, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που είναι δυνατόν να αποτιμηθούν, πρέπει να υπολογισθεί η πραγματική αύξηση της περιουσίας, με αποτίμηση και της αρχικής περιουσίας στις τιμές του χρόνου υπολογισμού της τελικής περιουσίας (ήτοι του χρόνου γέννήσης της άνω αξίωσης).

Επειδή κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται στην περίπτωση λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσης ο χρόνος του αμετακλήτου της σχετικής απόφασης, στην περίπτωση δε της τριετούς διαστάσεως,  εν όψει του ότι η άσκηση της αξίωσης με βάση τη συμπλήρωση τριετίας από τη συζυγική διάσταση έχει ως προϋπόθεση, ότι ο γάμος δεν έχει ακόμη λυθεί ή ακυρωθεί, η περιουσιακή αύξηση του υπόχρεου συζύγου στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ανάγεται στο χρόνο άσκησης της αγωγής του άρθρου 1400 του ΑΚ, καθόσον για τη γέννηση της αξίωσης αυτής δεν ορίζεται από το νόμο συγκεκριμένη χρονική αφετηρία, αφού αρκεί να έχει διαρκέσει η διάσταση των συζύγων περισσότερο από τρία χρόνια (ΑΠ 94/2001) .

Επειδή για την αποτίμηση της συμβολής του δικαιούχου συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του υποχρέου, λαμβάνεται υπ όψιν η υποχρέωση του επικαλούμενου την αξίωση συμμετοχής συζύγου, να συνεισφέρει στις ανάγκες της οικογένειας ανάλογα με τις δυνάμεις του (ΑΚ 1389).

Επειδή πρέπει να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου προς αυτούσια απόδοση του 1\3 του ακινήτου αυτού, καταδικαζομένου σε δήλωση βουλήσεως, άλλως να υποχρεωθεί να μου καταβάλει το ποσό των                ευρώ, που είναι η αξία του οικοπέδου κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής.

Επειδή το αίτημα αυτούσια απόδοση ακινήτου, ως "αποκτήματος" κατά το άρθρο 1400 ΑΚ, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αγωγών που πρέπει να εγγράφονται υποχρεωτικώς κατ' άρθρο 220 ΚΠολΔ στα βιβλία διεκδικήσεων.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και προς απόδειξή της επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα.

ΓIΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θέλω προσθέσει κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

 

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα κλπ

 

 

Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης για προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

……..

ΚΑΤΑ

Εταιρεία …………….

…………

………………….

(  Περιγραφή ισχυρισμών και γεγονότων που βλάπτουν χωρίς αμφιβολία την τιμή και την υπόληψη )

Επειδή κατά το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.... αξίωση δε αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.  Από τη διάταξη αυτήν και τις όμοιες του επόμενου άρθρου 58, σε συνδυασμό προς το άρθρο 914 ΑΚ, προκύπτει ότι επί της προσβολής αυτής ο νόμος καθιερώνει αντικειμενική ευθύνη του προσβαλόντος μόνον ως προς την αξίωση για την άρση της προσβολής, ενώ για την αξίωση αποζημίωσης απαιτείται και το στοιχείο της υπαιτιότητας. Με την εν συνεχεία διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ, κατά την οποία "στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων άρθρων το Δικαστήριο, με την απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις", η ικανοποίηση για την ηθική βλάβη παρέχεται μόνον όταν συντρέχει το στοιχείο της υπαιτιότητας, το οποίο και ρητώς μνημονεύεται στην προαναφερθείσα διάταξη. 'Ετσι, οι όροι της παραπάνω παροχής εξομοιώνονται προς εκείνους της αποζημίωσης

Η αξίωση όμως αυτή αποκλείεται μόνο εάν η πράξη έγινε για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος, ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, οπότε δεν είναι παράνομη (βλ. ΑΠ 167/2000 Δνη 41.772).

Επειδή τα άρθρα 50-60 του ΑΚ παρέχουν το δικαίωμα απόκρουσης κάθε παράνομης προσβολής της προσωπικότητας, δηλαδή των αγαθών που συνδέονται αναπόσπαστα με το πρόσωπο και συγκροτούν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου. Τα αγαθά αυτά δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα, αλλά επιμέρους εκδηλώσεις - εκφάνσεις  και πλευρές  του ενιαίου δικαιώματος επί της ιδίας προσωπικότητας, σε τρόπο ώστε η προσβολή οποιασδήποτε έκφανσης της προσωπικότητας να σημαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας της προσωπικότητας.

Επειδή κυριότερες από τις παραπάνω εκδηλώσεις της προσωπικότητας  πέραν της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας  και ελευθερίας τυγχάνουν η τιμή, υπόληψη και εικόνα του προσώπου. Η τιμή, υπόληψη και εικόνα του προσώπου, ως έκφανση της προσωπικότητάς του, εμφανίζεται δημόσια μόνον όταν αυτός το θέλει, γιατί δεν ανήκει στο κοινό, αλλά μόνο στο πρόσωπο που παριστάνει. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται, καταρχήν, σε κανέναν να αποτυπώσει, ή να εμφανίσει δημόσια την εικόνα άλλου χωρίς τη συναίνεσή του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή μειώνουν την υπόληψή του, προσβάλλονται οι εκφάνσεις της προσωπικότητάς του και η προσβολή αυτής είναι οπωσδήποτε σοβαρότατη

Περαιτέρω, από το άρθρο 59 του ΑΚ, που ορίζει ότι το Δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον υπαίτιο και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης αυτού που προσβλήθηκε, αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, συνάγεται ότι η διάταξη αυτή θεωρεί άξια ικανοποίησης την ηθική βλάβη, και την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης  λόγω οπωσδήποτε προσβολή της προσωπικότητας,

συνεκτιμωμένων όλων των περιστατικών, που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή την έκφανση της προσωπικότητας κατά της οποίας στρέφεται η προσβολή, τη βαρύτητα αυτής, την υπαιτιότητα και το βαθμό αυτής, τον τόπο, το χρόνο και τη διάρκεια της προσβολής, το επάγγελμα, την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες ζωής αυτού που προσεβλήθη και εκείνου που ενήργησε την προσβολή, την τυχόν δημοσιότητα της προσβολής και τη συμπεριφορά του προσβληθέντος.

Επειδή περαιτέρω από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων των άρθρων 57, 59, 914, 932 του ΑΚ και τ ων άρθρων 361, 362, 363 και 367 του ΠΚ συνάγεται ότι εκείνος του οποίου προσβάλλεται η προσωπικότητα

α) με τη διατύπωση γι' αυτόν, γραπτά ή προφορικά λέξεων ή φράσεων που κατά την κοινή αντίληψη περιέχουν, είτε αμφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής αξίας του, είτε περιφρόνηση για το πρόσωπό του από τον δράστη, ο οποίος γνωρίζει ότι με τέτοια οικειοθελή ενέργειά του προσβάλλεται η τιμή του άλλου

και β') με ισχυρισμό ή διάδοση δυσφημιστικού γεγονότος, δηλαδή συμβάντος ή περιστατικού του παρόντος ή του παρελθόντος που υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, το οποίο (δυσφημιστικό γεγονός) μπορεί να βλάψει την τιμή, ή την υπόληψή του, δικαιούται εκτός άλλων και την καταδίκη του υπαιτίου της δυσφημιστικής διάδοσης στην καταβολή χρηματικού ποσού προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την προσβολή.

Ο υπαίτιος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αποκατάστασης της ηθικής βλάβης του παθόντος, αν οι ανωτέρω εκδηλώσεις συνιστούν συκοφαντική δυσφήμηση ή από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή από τ ι ς περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως.

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει ότι, για την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως, απαιτείται: α') ισχυρισμός ή διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισμένου προσώπου, β') το γεγονός να είναι δυνατόν να βλάψει τη τιμή και την υπόληψη, γ) να είναι ψευδές και ο υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Ως ισχυρισμός θεωρείται η ανακοίνωση η προερχόμενη ή από ίδια πεποίθηση ή γνώμη ή από μετάδοση από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα, διάδοση υφίσταται όταν λαμβάνει χώρα μετάδοση της ανακοίνωσης που γίνεται από άλλον. Ο ισχυρισμός ή η διάδοση επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον τρίτου.

Αυτό που αξιολογείται είναι το γεγονός, δηλαδή οποιοδήποτε συμβάν του εξωτερικού κόσμου αναγόμενο στο παρόν ή το παρελθόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις και μπορεί να αποδειχθεί, αντίκειται δε στην ηθική και την ευπρέπεια.

Ο ισχυρισμός, δηλαδή η ανακοίνωση της πεποίθησης μπορεί να γίνει κατά τρόπο είτε ρητό είτε συμπερασματικό ή και με παράλειψη. Ακόμη και η, με επιφυλάξεις, έκφραση, όπως και η απλή έκφραση υποψίας μπορεί να αποτελέσουν δυσφημιστικό ισχυρισμό, γεγονός δε ικανό να βλάψει την τιμή και την υπόληψη άλλου νοείται όχι μόνον ανθρώπινη πράξη ή παράλειψη, αλλά και οποιοδήποτε περιστατικό και ορισμένη ιδιότητα ή συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά που αντίκειται στην ηθική ή την ευπρέπεια, ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υπόληψη που απολαμβάνει το πρόσωπο από την κοινωνία, καθώς και η έκφραση γνώμης ή αξιολογικής κρίσης και ο ι χαρακτηρισμοί, όταν με την έκφραση συνδέονται και σχετίζονται με άμεση και εμφανή σχέση με το γεγονός, ώστε με τη σύνδεση και τη σχέση τους με αυτό, ουσιαστικά να προσδιορίζουν την έκταση της ποσοτικής και ποιοτικής βαρύτητάς του.

Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει, ότι οι εναγόμενοι περιέλαβαν σε αυτό ισχυρισμούς και διέδωσαν γεγονότα, τα οποία έβλαψαν χωρίς αμφιβολία την τιμή και την υπόληψή μου. Η προσβολή μου είναι εξαιρετικά βαρεία, χωρίς να υπάρξει, έστω εκ των υστέρων, δημοσίευμα αποκατάστασης της αλήθειας, παρ ότι, ευθύς ως αντελήφθην την προσβολή, διαμαρτυρήθηκα γραπτώς έντονα προς τους δύο πρώτους εναγομένους. Κάθε ισχυρισμός, ότι το επίμαχο δημοσίευμα εγράφη από λειτουργούς του τύπου κατά την άσκηση του επιβεβλημένου καθήκοντός τους ενημέρωσης της κοινής γνώμης επί ενός ζητήματος κοινωνικού ενδιαφέροντος και άσκησης κριτικής σε δημόσιο πρόσωπο και ότι δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική, αλλά και η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης, ή, της εξύβρισης, δεν ευσταθούν. Η πρόθεση των εναγομένων ήταν, θίγοντας την τιμή και την υπόληψή μου, ενεργώντας εν γνώσει των, ότι τα υπό πηχυαίους τίτλους αναγραφέντα στο δημοσίευμα ήταν ψευδή και με την δημοσίευση των φωτογραφιών μου, να αυξήσουν το αναγνωστικό τους κοινό, τον αριθμό των πωλήσεών του περιοδικού των και κατ επέκταση των εσόδων του και ως εκ τούτου αποκλείεται η άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξης, λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, αφού, η, με τους πηχυαίους τίτλους, εκδήλωση της προσβλητικής συμπεριφοράς, δεν ήταν αντικειμενικά αναγκαία για την απόδοση της σκέψης της …..

Επειδή πρέπει να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη να καταχωρήσει στο  περιοδικό της περίληψη της καταδικαστικής απόφασης και είδηση για την καταδίκη της στην ίδια θέση και με ανάλογα τυπογραφικά στοιχεία εντός 15 ημερών από την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης.

Επειδή πρέπει να καταδικασθεί η πρώτη εναγομένη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σε χρηματική ποινή ποσού 3.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης της δημοσίευσης της περίληψης της καταδικαστικής απόφασης και της είδησης για την καταδίκη της.

Επειδή πρέπει να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη να παραλείψει την ίδια προσβολή στο μέλλον με επιβολή για κάθε παράβαση χρηματικής ποινής 6.000 ευρώ, καθ όσον υφίσταται ύπαρξη βάσιμης απειλής και πραγματικού κινδύνου επικείμενης προσβολής, αφού με βάση τα ανωτέρω οι εναγόμενοι δεν προτίθενται, όχι μόνο να άρουν την προσβολή, αλλά να συνεχίσουν με μεταγενέστερες δημοσιεύσεις τους τα προσβλητικά εις βάρος μου γεγονότα.

Επειδή από το παραπάνω δημοσίευμα υπήρξε βάναυση προσβολή της προσωπικότητάς μου και ειδικότερα της τιμής και υπόληψής μου και ως εκ τούτου δικαιούμαι να αναζητήσω χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστην, πρέπει οι εναγόμενοι σε ολόκληρο έκαστος να υποχρεωθούν να μου καταβάλουν …..ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Επειδή πρέπει να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή πρέπει να διαταχθεί η προσωπική κράτηση της δεύτερης και τρίτης των εναγομένων από της τελεσιδικίας της απόφασης που θα εκδοθεί.

Επειδή πρέπει οι εναγόμενοι να καταδικαστούν στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Επειδή η αγωγή παραδεκτά εισάγεται με την διαδικασία των άρθρων 663 επ. των εργατικών διαφορών (άρθρο 681 Δ' ΚΠολΔ). Επειδή το Δικαστήριό Σας  είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκασή της (άρθρα 1, 7, 9, 10, 18 περ. 1, 35 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με άρθρα 16 ΠΚ και 122 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 71, 914, 919, 920, 926, 932, 299, 482 ΑΚ, 361, 362-363 ΠΚ και ως προς τα παρεπόμενα αιτήματά της στις διατάξεις των άρθρων 947 παρ. 1, 907, 908 παρ. 1, 176 και 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Επειδή η παρούσα είναι βάσιμη και αληθής και προς απόδειξή της επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους προσθέσω νόμιμα και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη, να καταχωρήσει στο περιοδικό της περίληψη της καταδικαστικής απόφασης και είδηση για την καταδίκη της στην ίδια θέση και με ανάλογα τυπογραφικά στοιχεία εντός 15 ημερών από την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης. Να καταδικασθεί η πρώτη εναγομένη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της, σε χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης της δημοσίευσης της περίληψης της καταδικαστικής απόφασης και της είδησης για την καταδίκη της. Να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη, να παραλείψει την ίδια προσβολή στο μέλλον με επιβολή για κάθε παράβαση χρηματικής ποινής 6.000 ευρώ. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι σε ολόκληρον έκαστος, να μου καταβάλουν …. ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Να κηρυχθεί η απόφαση, που θα εκδοθεί, προσωρινά εκτελεστή. Να διαταχθεί η προσωπική κράτηση της δεύτερης και τρίτης των εναγομένων από της τελεσιδικίας της απόφασης, που θα εκδοθεί και.

Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει  δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπόδειγμα ανακοίνωσης δίκης με προσεπίκληση, παρεμπίπτουσα αγωγή.   

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ……

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔIΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία ………….που εδρεύει στην ……….όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΚΑΤΑ

…………κατοίκου ………..

 

Με τον αρ ………..ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλίσαμε το με αριθμό ……..ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του εναγομένου, για τις προκληθησόμενες σε τρίτους εκ της λειτουργίας του ζημιές για το χρονικό διάστημα από …..έως …... Η σύμβαση συνήφθη με ασφαλισμένο και λήπτη της ασφάλισης τον εναγόμενο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ν.δ. 400/70, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ 237/86 με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/76, του άρθρου 6Β παρ. 1β αυτού ισχύοντος ως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3557/07 και του άρθρου ……του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που τέθηκαν υπ όψιν του και έγιναν αποδεκτές και απετέλεσαν συμβατικούς όρους. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, αλλά και τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αποκλείονται της ασφάλισης ζημίες, προξενούμενες σε χρόνο που ο οδηγός του οχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 ΚΟΚ κατά το οποίο ο οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισμό είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,50 gr./I.) και άνω, μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, εφ όσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος, αφού συμπεριλήφθηκε ρητή εξαίρεση στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ασφαλιστικής κάλυψης, του ασφαλισμένου και λήπτη της ασφάλισης τελούντος σε γνώση περί τούτου με την πρόταση ασφάλισης και την παραλαβή από αυτόν των γενικών και ειδικών όρων του, τούτου τεθέντος σε λειτουργία επί μακρό χρονικό διάστημα χωρίς εναντίωσή του και επομένως αποδεικνύεται ότι και γνώση έλαβε και αποδέχτηκε τους όρους της σύμβασης.

Την ….και ώρα ……ο εναγόμενος οδηγώντας το ασφαλισμένο όχημα, τελών υπό την επίδραση οινοπνεύματος, αφού στον οργανισμό του ανιχνεύτηκε αλκοόλ ……γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, που μετρήθηκε με τη μέθοδο της αιμοληψίας,

ή

…….χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα με το τέστ εκπνοής αντιστοίχως στις δύο μετρήσεις που έγιναν

κινείτο επί της διπλής κυκλοφορίας οδού …..με κατεύθυνση από …..προς……….κλπ

Λόγω  της υπερβολικής χρήσης αλκοόλ, μειώθηκε σημαντικά η οδηγική του ικανότητα με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να οδηγεί με σύνεση και συνεχώς τεταμένη την προσοχή του,  και ως εκ τούτου δεν ρύθμισε την κίνηση του οχήματος του και την ταχύτητά του έτσι ώστε να ασκεί κάθε στιγμή πλήρη εποπτεία επ' αυτού και ενεργώντας, επομένως, κατά παράβαση των επιβαλλομένων από τα άρθρα 12 παρ.1, 16 παρ.1, 2, 3, 4, 18 παρ .1,2, 19 παρ. 1,2,3, 20 παρ.1 του ΚΟΚ υποχρεώσεών του, παρέκλινε της πορείας του δεξιά και κτύπησε με το εμπρόσθιο δεξιό τμήμα του αυτοκινήτου του την δεξιά πλευρά του σταθμευμένου στην δεξιά πλευρά της οδού …..με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΟ 1297 αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ……στο οποίο προξένησε σημαντικές ζημίες.

Ο οδηγός της δίκυκλης μηχανής …..ένεκα του ιστορουμένου ατυχήματος, άσκησε εναντίον ημών και του εναγομένου την από ….με αριθμό καταθέσεως δικογράφου ……ενώπιον του …….αγωγή, προσδιορισθείσα για την 11-1-08, που έχει ως ακολούθως:

(αντιγράφουμε την αγωγή)

Επειδή η συγκέντρωση οινοπνεύματος 1,78 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος, γιατί αν δεν είχε καταναλώσει οινόπνευμα δεν θα είχε μειωθεί η οδηγική του ικανότητα, αφού βρισκόταν (λόγω του οινοπνεύματος) σε κατάσταση υπερδιέγερσης, έλλειψη νηφαλιότητας, εξασθένηση της προσοχής και υπερεκτίμηση των ικανοτήτων του και δυνατοτήτων του και θα οδηγούσε με σύνεση και συνεχώς τεταμένη την προσοχή και θα ρύθμιζε την κίνηση του οχήματός του, έτσι ώστε να ασκεί κάθε στιγμή πλήρη εποπτεία επ' αυτού και επομένως ενήργησε  κατά παράβαση των επιβαλλομένων από τα άρθρα 12 παρ.1, 16 παρ.1, 2, 3, 4, 18 παρ .1,2, 19 παρ. 1,2,3, 20 παρ.1 του ΚΟΚ υποχρεώσεών του.

Επειδή η προδιαληφθείσα συμπεριφορά του εναγομένου εμπίπτει στις ανωτέρω μνημονευθείσες απαγορευτικές διατάξεις και αντιτίθεται στους συμβατικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης και ένεκα τούτου αποκλείονται της ασφάλισης οι ζημιές που προκλήθηκαν από αυτό.

Επειδή ο εναγόμενος, ως ασφαλισμένος και λήπτης της ασφάλισης, τελούσε σε γνώση των γενικών και ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ειδικότερα ότι αποκλείονται της ασφάλισης ζημίες προξενούμενες από οδηγό που κατά τον χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Επειδή κατά το άρθρο 11 παρ 1 του π.δ 237/86, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3557/07, ο ασφαλιστής δεν δύναται να αντιτάξει κατά του ζημιωθέντος τρίτου, ασκώντας την κατ' αρθρ. 10 παρ. 1 αξίωση, ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, δίδεται σ' αυτόν το δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου και του οδηγού.

Επειδή στην περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτή η αγωγή του κυρίως ενάγοντος, την οποία θα αποκρούσουμε με κάθε νόμιμο μέσο προφανές είναι το έννομο συμφέρον μας να  ανακοινώσουμε την κυρία αγωγή στον εναγόμενο και να τον προσεπικαλέσουμε να παρέμβει  υπέρ ημών, στην δε περίπτωση ενδεχόμενης παραδοχής της κυρίας αγωγής εις βάρος μας να υποχρεωθεί να μας καταβάλει κάθε ποσό που θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε στον κυρίως ενάγοντα, πλέον τόκων, δικαστικής δαπάνης και λοιπών εξόδων, νομιμοτόκως από την ημερομηνία της από μέρους μας καταβολής μέχρι την εξόφληση.

Επειδή, άλλως και όλως επικουρικά, οι παραπάνω προσεπικαλούμενοι εναγόμενοι οφείλουν και υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού του ΑΚ 904 επ., ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, να μας καταβάλουν το αιτούμενο με την κυρία αγωγή για την παραπάνω αναφερόμενη αιτία χρηματικό ποσό, πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης, άλλως οποιοδήποτε ποσό για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική ήθελε επιδικασθεί και υποχρεωθούμε να καταβάλουμε στην κυρίως ενάγουσα νομιμοτόκως από την εκ μέρους μας καταβολής, γιατί λόγω εξαίρεσης από την ασφάλιση της πιο πάνω ζημίας θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε αχρεώστητα στην παραπάνω ενάγουσα-τρίτη ζημιωθείσα, αφού για την συγκεκριμένη ζημία δεν υπέχουμε υποχρέωση καταβολής, επήλθε, δηλαδή, λόγω της εξαίρεσης για την συγκεκριμένη ζημία, αναστολή της ασφαλιστικής σύμβασης.

'Ετσι, με την καταβολή που θα γίνει από εμάς, λόγω της ειδικής  διάταξης, οι παραπάνω εναγόμενοι γίνονται πλουσιότεροι σε βάρος της περιουσίας μας, αφού είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν με δικά τους χρήματα την παραπάνω ζημία, αξία σωζομένη, γεγονός που γνώριζαν οι εναγόμενοι κατά την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την παραλαβή του και λειτουργία του χωρίς μάλιστα εναντίωσή των.

Επειδή η παρούσα ασκείται υπό την αίρεση της ήττας μας.

Επειδή η απόφαση που θα εκδοθεί πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, στο μέτρο που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η κύρια αγωγή.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη  και αληθής, δέον όπως ενωθεί και συνεκδικασθεί με την κυρία αγωγή κατά την δικάσιμο που έχει ορισθεί ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους προσθέσουμε κατά τη συζήτηση, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να παρέμβει ο εναγόμενος υπέρ υμών. Να υποχρεωθεί δε σε περίπτωση ήττας μας, να μας καταβάλλει ότι θα υποχρεωθούμε να καταβάλλουμε ως αποζημίωση στον κυρίως ενάγοντα για κεφάλαιο, τόκους, δικαστική δαπάνη και λοιπά έξοδα νομιμοτόκως από της εκ μέρους μας καταβολής μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή στο μέτρο που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η κύρια αγωγή. και Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Υπόδειγμα αγωγής επαναφοράς των πραγμάτων

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ……………..

ΑΓΩΓΗ

Ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία …………….που εδρεύει στην ………….όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

  1. ……………. κατοίκου ………..
  2. …………κατοίκου ……….

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΚΠολΔ, αν το δικαστήριο δεχθεί την ανακοπή, ή την έφεση οριστικά και κατ' ουσίαν και απορρίψει την αγωγή, εφόσον αποδειχθεί ότι η απόφαση που προσβάλλεται εκτελέστηκε, διατάζει, αν το ζητήσει εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, την επαναφορά των πραγμάτων στην προ της εκτέλεσης της εξαφανισθείσας απόφασης  κατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται, είτε με το δικόγραφο της ανακοπής, ή της έφεσης και των προσθέτων λόγων, είτε με τις προτάσεις, είτε με χωριστό δικόγραφο που κοινοποιείται στον αντίδικο. Η διάταξη αποτελεί κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, αφού συνιστά ειδική περίπτωση αδικαιολογήτου πλουτισμού, τον οποίο πρέπει να αποδώσει ο ενάγων - εφεσίβλητος στον εναγόμενο - εκκαλούντα, μετά την εξαφάνιση της εκτελεσθείσας πρωτοβάθμιας απόφασης. Η εκτέλεση, εκούσια ή αναγκαστική, πρέπει να έγινε με βάση την εξαφανισθείσα απόφαση και όχι άλλη.

Στην προκείμενη περίπτωση οι εναγόμενοι άσκησαν την από ……..με αριθμό κατάθεσης ……..αγωγή των κατά ημών και του …………ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, ζητώντες να υποχρεωθούμε, εις ολόκληρον έκαστος, να τους καταβάλουμε στην πρώτη ……..ευρώ και στη δεύτερη …… ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης για τον θάνατο του συζύγου της πρώτης και πατέρα της δευτέρας ……..από  αυτοκινητικό ατύχημα οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του ………οδηγού και ιδιοκτήτη της ζημιογόνου ………….μοτοσικλέτας, που ήταν ασφαλισμένη σε εμάς για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, δυνάμει του με αριθμό ………ασφαλιστηρίου συμβολαίου, επί τω λόγω ότι την …..και ώρα ………ο …., κινούμενος πεζός επί της οδού …..και στο αριστερό πεζοδρόμιο αυτής στο ύψος της συμβολής της ως άνω οδού με την οδό …….., επεχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα της οδού …….και ενώ είχε διασχίσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς …..και επιχειρούσε να διασχίσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς …….. ο ……, οδηγώντας την παραπάνω ασφαλισμένη μοτοσικλέτα επί της οδού ……με κατεύθυνση από ……προς …….., τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα, προκαλώντας του κακώσεις κεφαλής και θώρακος, συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατός του την …...

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η  με αριθμό …… απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η παραπάνω αγωγή των εδώ εναγομένων, δεχθείσα συντρέχουσα υπαιτιότητα κατά ….% του ….., γιατί δεν οδηγούσε με σύνεση και προσοχή και δεν ασκούσε τον απαραίτητο έλεγχο επί του οχήματός του και συγκεκριμένα αν και είχε ορατό οπτικό πεδίο δεν αντελήφθη έγκαιρα τον πεζό και κατά ……% του θανόντος πεζού, γιατί επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα εκτός διαβάσεων πεζών, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να πράξει τούτο χωρίς κίνδυνο, μας υποχρέωσε δε να καταβάλουμε εις ολόκληρον έκαστος στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των ….ευρώ και στην δεύτερη …….ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής, ενώ ταυτόχρονα η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή κατά το ήμισυ του ποσού που επιδικάζετο σε καθένα των εναγόντων.

Συμμορφούμενοι προς το διατακτικό της προαναφερθείσας προσωρινά εκτελεστής απόφασης, καταβάλαμε στην πρώτη εναγομένη το ποσό των ….ευρώ κατά κεφάλαιο και τόκους και στην δεύτερη το ποσό των …..ευρώ κατά κεφάλαιο και τόκους προς μερική εξόφληση της απαίτησης, που τους επιδικάστηκε με την παραπάνω απόφαση αυτού του Δικαστηρίου.

Στη συνέχεια τόσο οι εναγόμενοι, όσο κι εμείς ασκήσαμε εφέσεις, οι μεν εναγόμενοι κατά ημών και του ………την από ……με αριθμό κατάθεσης ……έφεσή των ενώπιον του Εφετείου …….. εμείς δε την από ……με αριθμό κατάθεσης …..κατά των εναγόντων  έφεση μας ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου, οι οποίες συνεκδικάστηκαν την …...

Επ αυτών εκδόθηκε η με αριθμό …….απόφαση του Εφετείου…….

Η ως άνω με αριθμό ….απόφαση του Εφετείου …..απέρριψε κατ' ουσίαν την από ……έφεση των εναγομένων,  ενώ έκανε δεκτή κατ' ουσίαν την από ……έφεσή μας, εξαφάνισε την με αριθμό ……απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, κατά το μέρος που είχε γίνει δεκτή και δικάζοντας την από …….αγωγή των, την απέρριψε, με το αιτιολογικό ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν βαρύνεται με υπαιτιότητα, γιατί οδηγούσε αυτή κανονικά στο ρεύμα πορείας του και με κανονική ταχύτητα, δεν μπορούσε όμως να αποφύγει το ατύχημα οσηδήποτε επιμέλεια κι αν κατέβαλε, καθόσον ο πεζός πετάχτηκε αιφνιδιαστικά πίσω από το σταματημένο λεωφορείο και στην προσπάθειά του να φτάσει γρήγορα στο απέναντί του πεζοδρόμιο παρεμβλήθηκε ξαφνικά και απρόβλεπτα και από ελάχιστη απόσταση στην πορεία της μοτοσικλέτας.

Συνεπώς, μετά την εξαφάνιση της εκουσίως εκτελεσθείσας πρωτοβάθμιας απόφασης οι εναγόμενοι υποχρεούνται να μας αποδώσουν το καταβληθέν βάσει της απόφασης εκείνης ποσό των …..ευρώ η πρώτη εναγόμενη και των ……..η δεύτερη.

Επειδή πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αγωγή, ως βάσιμη κατ 'ουσίαν και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μας καταβάλουν τα παραπάνω ποσά  νομιμοτόκως από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής έως την εξόφληση.

Επειδή η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, γιατί η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να μας επιφέρει σημαντική ζημία, εν όψει της αρχαιότητος του χρέους των εναγομένων και του γεγονότος ότι το χρέος αυτό αφορά αποζημίωση που καταβλήθηκε βάσει απόφασης που ήδη εξαφανίστηκε (άρθρο 908§1 ΚΠολΔ).

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και προς απόδειξή της επικαλούμεθα μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θέλουμε προσθέσει κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μας καταβάλουν η μεν πρώτη το ποσό των …..ευρώ, η δε δεύτερη ……ευρώ, νομιμοτόκως από επιδόσεως της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα  …..

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ