ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΠΗ

1 ………….

2 …………

ΚΑΤΑ

1. Εταιρείας με την επωνυμία…………..

2.Της ………..διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών    

Την …..η καθ ης μας κοινοποίησε (στη μεν πρώτη από εμάς υπό την ιδιότητά της ως οφειλέτριας καθ ης στρέφεται η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής, στο δε δεύτερο από εμάς υπό την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου της πρώτης) την με αριθμό ……διαταγή πληρωμής της κ, Πρωτοδίκου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από ….πρώτη επιταγή προς πληρωμή με την οποία η καθ ης μας επίταξε να καταβάλουμε τα ακόλουθα ποσά:

1) …….για επιδικασθέν κεφάλαιο,

2)

3)

Την ως άνω διαταγή πληρωμής ανακόπτουμε και ζητούμε την ακύρωσή της για τους ακολούθους νόμιμους και βάσιμους λόγους

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ....

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ.....

ΕΠΕΙΔΗ για τους ανωτέρω τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους ανακόπτουμε και ζητούμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης ……διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών

Επειδή η παρούσα ανακοπή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, αρμοδίως δε και εμπροθέσμως ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσα κατά την συζήτηση της παρούσας θα προσθέσουμε και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας ως νόμιμη και βάσιμη. Να ακυρωθεί για τους εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενους λόγους η ανακοπτόμενη με αριθμό…….διαταγή πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών. Να καταδικασθεί η καθ ης στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα