ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

------------------

------------------

ΚΑΤΑ

1. …………………..

2.Της …………διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών    

Την …….η καθ ης μας κοινοποίησε (στη μεν πρώτη από εμάς υπό την ιδιότητά της ως οφειλέτριας καθ ης στρέφεται η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής, στο δε δεύτερο από εμάς υπό την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου της πρώτης) την με αριθμό ……διαταγή πληρωμής της κ, Πρωτοδίκου Αθηνών με την κάτωθι αυτής από …….πρώτη επιταγή προς πληρωμή με την οποία η καθ ης μας επίταξε να καταβάλουμε τα ακόλουθα ποσά:

1) ………..για επιδικασθέν κεφάλαιο,

2)

3)

Εναντίον αυτής ασκήσαμε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από….. ανακοπή μας, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της …..και με την ανακοπή μας ζητούμε την ακύρωση της ως άνω διαταγής πληρωμής.

Η ασκηθείσα ανακοπή μας έχει επί λέξει ως εξής.........

Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 3 ΚΠολΔ η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο όμως που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση  για την ανακοπή.

Επειδή είναι δε βέβαιο ότι για καθένα από τους λόγους μας η ανακοπή μας θα γίνει δεκτή και η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής θα ακυρωθεί.

Επειδή η εταιρία μας με σκοπό το διακανονισμό της εξόφλησης της οφειλής της έχει

Επειδή προτιθέμεθα να εξοφλήσουμε εν όλω το οφειλόμενο ποσό των επιδίκων επιδίκων επιταγών, τυχόν δε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επισπευθείσα από την καθ ης θα αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης.

Επειδή σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως της  εκδοθείσας κατά της εταιρίας μας διαταγής πληρωμής πρόκειται να υποστούμε ανεπανόρθωτη βλάβη στα οικονομικά μας συμφέροντα, με δεδομένο ότι η τυχόν επιβάρυνση περιουσιακών μας στοιχείων θα αποτελέσει εμπόδιο στη χρηματοδότηση της εταιρίας μας και θα την αποστερήσει από τα αναγκαία μέσα για την εξακολούθηση της δραστηριότητάς της και την αποκομιδή κερδών, από τα οποία (κέρδη) προβαίνουμε σε εκούσιες καταβολές προς την καθ' ης έναντι των επιδίκων επιταγών. Ταυτόχρονα η καθ ης, ως φερέγγυα και αξιόχρεη εταιρία έχουσα μεγάλο κύκλο πελατών, δεν κινδυνεύει από την αναστολή της εκτέλεσης, αφού είμαστε φερέγγυοι.

Πρέπει συνεπώς το Δικαστήριό Σας, να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δίχως την καταβολή εγγυήσεως, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής μας.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, αρμοδίως δε και εμπροθέσμως ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας

Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση εκδόσεως προσωρινής διαταγής κατά το άρθρο 691Α παρ. 1 ΚΠολΔ, με την οποία να διατάσσεται η αναστολή της εκτέλεσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσης αιτήσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσα κατά την συζήτηση της παρούσας θα προσθέσουμε και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθμό ….διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών ως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της από …..ανακοπής μας με την οποία ζητούμε την ακύρωσή της, και ως προς τους ισχυρισμούς μας που θα παραπεμφθούν τυχόν σε ιδιαίτερη συζήτηση.

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατ άρθρο 691Α παρ.1 ΚΠολΔ, με την οποία να διατάσσεται η αναστολή της εκτέλεσης της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής της κ. Πρωτοδίκου Αθηνών μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσης αιτήσεως. Να καταδικασθεί η καθ ης στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα