Η διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε κατά της Ο.Ε εταιρείας αποτελεί κατά το άρθρο 904 παρ. 2 περ. ε ΚΠολΔ τίτλο εκτελεστό εναντίον της και εκτελείται και κατά των ομορρύθμων εταίρων της. Οι εταίροι αυτοί μπορούν να ασκήσουν ανακοπή των άρθρων 632 και 633 ΚΠολΔ ακόμη και αν η αίτηση για έκδοση διατα­γής πληρωμής δεν στρεφόταν εναντίον τους (ΕφΑθ 110/2006).

Όμως η προθεσμία του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ αρχίζει και για τους εταίρους από την επίδοση της διαταγής πληρωμής στην εται­ρεία, έστω και αν αυτοί αγνοούν την επίδοση. Είναι αυτονόητο ότι της εκτέλεσης κατά του εταίρου θα προηγηθεί κοινοποίηση σε αυτόν ατο­μικά επιταγής προς εκτέλεση, οπότε θα βρουν εφαρ­μογή τα άρθρα 933 επ ΚΠολΔ (ΜονΠρΠειρ 84/2019).