Σύμφωνα με το άρθρο 623 ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά τον ν. 4335/2015, κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 636 ΚΠολΔ μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις, ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων.

Α. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης  

Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται, εφ όσον

α) Πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά  

β) Η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό των χρημάτων ή χρεογράφων αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη, και είναι ορισμένο.

γ) Η απαίτηση δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή

δ) Η επίδοση της διαταγής πρόκειται να γίνει σε πρόσωπο που η κατοικία του, ή η διαμονή του, είναι γνωστή, ή πρόκειται να γίνει σε αντίκλητο νόμιμα διορισμένο, σύμφωνα με το άρθρο 142 ΚΠολΔ, αν η κατοικία του, ή η διαμονή του, είναι άγνωστη

Β. Αρμοδιότητα – Συζήτηση

Αρμόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωμής είναι για απαίτηση της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης. Σε κάθε άλλη απαίτηση ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου. Για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο.

Γ. Περιεχόμενο αίτησης

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της και να περιέχει

α) όσα ορίζουν τα άρθρα 117 ή 118 και η παράγραφος 1 του άρθρου 119

β) αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής και

γ) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων ή των χρεογράφων με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της.

Δ. Έκδοση διαταγής πληρωμής

Ο δικαστής αποφασίζει το ταχύτερο σχετικά με την αίτηση, χωρίς να καλέσει τον οφειλέτη, έχει όμως το δικαίωμα,

α) να καλεί τον αιτούντα για να του δώσει εξηγήσεις σχετικά με την αίτηση,

β) να υποδείξει στον αιτούντα τις αναγκαίες συμπληρώσεις ή διορθώσεις της αίτησης,

γ) αν ο αιτών επικαλείται ιδιωτικά έγγραφα, να ζητεί βεβαίωση της υπογραφής από συμβολαιογράφο ή μάρτυρες που εξετάζονται ενώπιον του.

Ε. Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση

α) αν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής, β) αν ο αιτών δεν δίνει τις εξηγήσεις που του ζήτησε ή αρνείται να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις για τη συμπλήρωση ή διόρθωση της αίτησης του ή για τη βεβαίωση των υπογραφών ιδιωτικών εγγράφων.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης δεν αποκλείεται η άσκηση αγωγής, ή η υποβολή νέας αίτησης

ΣΤ. Κατάρτιση διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει

α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή που εκδίδει τη διαταγή πληρωμής,

β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου

γ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού του μητρώου,

δ) την αιτία της πληρωμής,

ε) το ποσό των χρημάτων ή των χρεογράφων που πρέπει να καταβληθεί,

στ) διαταγή πληρωμής,

ζ) υπόμνηση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 636 ΚΠολΔ (15 εργάσιμες ημέρες, αν η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει την κατοικία ή την διαμονή, ή την έδρα του στην Ελλάδα και 30 εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει τη διαμονή ή την έδρα του στο εξωτερικό, ή η διαμονή του είναι άγνωστη και η επίδοση γίνει σε αντίκλητο νόμιμα διορισμένο, σύμφωνα με το άρθρο 142 ΚΠολΔ

Ζ. Επίδοση διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία (2) μηνών από την έκδοση της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία αυτή, η διαταγή πληρωμής παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Μέσα στην ίδια προθεσμία αντίγραφο της σχετικής έκθεσης επίδοσης κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.

Η. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Κατ αυτής ο οφειλέτης δικαιούται να ασκήσει την ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ.