Η διαταγή πληρωμής, παρ ότι δεν είναι δικαστική απόφαση, αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 631 και 904 παρ. 2 στ. ε ΚΠολΔ, τίτλο εκτελεστό αμέσως από την έκδοσή της, ακόμη και πριν από την επίδοσή της στον οφειλέτη. Η εκτελεστότητά της τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της μη επίδοσής της στον καθ ου αυτή στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.

Η εκτελεστότητά της δεν επηρεάζεται από την άσκηση ανακοπής κατά αυτής, σύμφωνα με άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ, ούτε εξαρτάται από την πάροδο των προθεσμιών για την άσκηση ανακοπής των άρθρων 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, ή από την τελεσίδικη απόρριψη της ανακοπής που ασκήθηκε κατ` αυτής. Μπορεί, δηλαδή, να εκτελεσθεί η διαταγή πληρωμής και πριν να αποκτήσει αυτή δύναμη δεδικασμένου και μόνο αν ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, μπορεί να ζητηθεί η αναστολή της εκτελεστότητάς της από το δικαστήριο που την εξέδωσε, σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 2 ΚΠολΔ ( ΑΠ 448/2006, ΜονΠρΘεσ/3420/2013).